Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu An Bình

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu An Bình
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Phạm vi về không gian
3.2. Phạm vi về thời gian
3.3. Phạm vi về nội dung
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
1.1. Các khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
1.1.2.1. Doanh thu
1.1.2.2. Chi phí
1.1.2.3. Lợi nhuận
1.2. Chỉ tiêu về lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
1.2.1.1. Tổng mức lợi nhuận
1.2.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản
1.2.1.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
1.2.1.4. Mức lợi nhuận trên doanh thu
1.2.2. Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.2.1. Hiệu quả về sử dụng vốn
1.2.2.2. Hiệu quả về sử dụng chi phí
1.3. Sự cần thiết khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh
1.4. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích
1.4.1. Vai trò
1.4.2. Ý nghĩa
1.5. Các phương pháp sử dụng trong đề tài
1.5.1. Phương pháp so sánh
1.5.1.1. Phương pháp so sánh tương đối
1.5.1.2. Phương pháp so sánh tuyệt đối
1.5.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.6. Phân tích về tỷ số tài chính
1.6.1.Tỷ số về tình hình thanh toán
1.6.2. Đánh giá về trị số quản trị tài sản
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU AN BÌNH
1. KHÁI QUÁT CHUNG XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU AN BÌNH
1.1. Giới thiệu về công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang
1.2. Khái quát về Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu An Bình
1.2.1. Khái quát chung
1.2.2. Chức năng của Xí nghiệp
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG BAN
2.1. Tình hình nhân sự
2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.3. Chức năng và nhiệm vụ của phòng ban
3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP TRONG BA NĂM
4. TỔNG QUÁT VỀ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP
4.1. Thuận lợi và khó khăn
4.4.1.Thuận lợi
4.1.2.Khó khăn
2. Phương hướng hoạt động
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP
1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU AN BÌNH
1.1. Phân tích tình hình doanh thu
1.1.1. Phân tích chung tình hình doanh thu
1.1.2. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
1.1.3. Phân tích mối liên hệ giữa doanh thu và lãi gộp
1.2. Phân tích tình hình chi phí
1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
1.3.1. Phân tích tình hình lợi nhuận chung
1.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
1.3.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm tiêu thụ
1.3.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán
1.3.3. Mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận
1.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Xí nghiệp
1.4.1. Các chỉ số về khả năng sinh lời
1.4.1.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
1.4.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
1.4.1.3. Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu thuần
1.4.2. Đánh giá về hiệu qủa sử dụng vốn lưu động
1.4.2.1. Vòng quay vốn lưu động
1.4.2.2. Mức sinh lời trên vốn lưu động
1.4.3. Số vòng luân chuyển hàng tồn kho
1.4.4. Đánh giá về hiệu quả sử dụng chi phí
1.4.4.1. Hiệu suất sử dụng chi phí
1.4.4.2. Doanh lợi trên chi phí
1.4.5. Đánh giá về khả năng thanh toán
1.4.5.1. Tỷ số thanh toán ngắn hạn
1.4.5.2. Khả năng thanh toán nhanh
2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU AN BÌNH
2.1. Biện pháp tăng doanh thu
2.2. Biện pháp làm giảm chi phí
2.2.1. Kiểm soát giá vốn hàng bán
2.2.2. Kiểm soát chi phí bán hàng
2.2.3. Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3. Biện pháp nâng cao về cải thiện tình hình tài chính
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
II. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris