Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiến
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. NGUỒN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU
1.6. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số vấn đề về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
2.1.1.1. Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.2. Mục tiêu của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.3. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Bảng cân đối kế toán
2.1.2.1. Tài sản của ngân hàng thương mại
2.1.2.2. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
2.1.3. Bảng báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Thu nhập
2.1.3.2. Chi phí
2.1.3.3. Kết quả kinh doanh
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
2.1.4.1 Nhóm chỉ tiêu phân tích nguồn vốn của ngân hàng
2.1.4.2 Nhóm các chỉ tiêu phân tích tài sản của ngân hàng
2.1.4.3 Nhóm các chỉ tiêu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4.4 Nhóm các chỉ tiêu đánh giá tính thanh khoản
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ VĨNH LONG
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRI ỂN NHNO & PTNT THỊ XÃ VĨNH LONG
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2 Chức năng của các phòng ban
3.3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA NHNO & PTNT THỊ XÃ VĨNH LONG19
3.3.1. Chức năng
3.3.2. Nhiệm vụ
3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NHNO & PTNT THỊ XÃ VĨNH LONG
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHUNG NĂM 2009
3.5.1. Phương hướng nhiệm vụ chung
3.5.2. Chỉ tiêu chủ yếu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ VÍNH LONG
4.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO & PTNT THỊ XÃ VĨNH LONG
4.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM 2006 - 2008
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4.2.1.3. Các chỉ số phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng
4.2.1.4. Đánh giá tính thanh khoản
4.2.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2006 - 2008
4.2.2.1. Phân tích thu nhập
4.2.2.2. Phân tích chi phí
4.2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
4.2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHN O & PTNT THỊ XÃ VĨNH LONG
5.1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
5.2 GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
5.3. GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN VÀ GIỮ VỮNG THỊ PHẦN
5.4. MỞ RỘNG HÌNH THỨC HUY ĐỘNG, DỊCH VỤ
5.5. TIẾP THỊ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
5.6. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TÍN DỤNG
5.7 ĐÀO TẠO NHÂN LỰC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam
6.2.2 Đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris