Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí Cửu Long - Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí Cửu Long - Vĩnh Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1.Về không gian
1.3.2.Về thời gian
1.3.3.Về đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doan
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Ý nghĩa
2.1.1.3. Nội dung
2.1.1.4. Nhiệm vụ
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.1. Các chính sách nhà nước
2.1.2.2. Nhân tố kỹ thuật công nghệ
2.1.2.3. Nhân tố đầu ra đầu vào
2.1.2.4. Lao động và sử dụng lao động
2.1.2.5. Nhân tố khách hàng
2.1.3. Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1. Tình hình doanh thu
2.1.3.2. Phân tích cơ cấu chi phí
2.1.3.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.1.3.4. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích kinh doanh
2.1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích
2.1.4 .Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.1.4.1. Phân tích chỉ tiêu sinh lời
2.1.4.2. Phân tích chỉ tiêu sinh lời
2.1.4.3. Phân tích chỉ tiêu sinh lời
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỬU LONG - VĨNH LONG
3.1. LNCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
3.4.1.1. Đại hội đồng cổ đông
3.4.1.2. Hội đồng quản trị
3.4.1.3. Ban giám đốc
3.4.1.4. Ban kiểm soát
3.4.1.5. Các phòng ban
3.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỬU LONG -VĨNH LONG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU
4.1.1. Tình hình tổng doanh thu của công ty qua 3 năm (2006- 2008 )
4.1.1.1. Biến động doanh thu theo mặt hàng bánh sắt các loại
4.1.1.2. Biến động thu theo mặt hàng bồn nhiên liệu
4.1.1.3. Biến động thu theo mặt hàng chảo sấy
4.1.1.4. Biến động thu theo mặt hàng máy nghiền
4.1.1.4. Biến động thu theo mặt hàng khác
4.1.2. Phân tích doanh thu theo phương thức bán qua 3 năm (2006-2008)
4.1.2.1. Bán lẻ
4.1.2.2. Bán theo đơn đặt hàng
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ
4.2.1. Phân tích tình hình chi phí của công ty qua 3 năm ( 2006- 2008)
4.2.2. Phân tích giá vốn hàng bán theo cơ cấu mặt hàng.
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
4.3.1. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận qua 3 năm
4.3.1.1. Lợi nhuận từ HĐSXKD
4.3.1.2. Lợi nhuận từ HĐTC
4.3.1.3. Lợi nhuận khác
4.3.2. Nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.4.1.Phân tích khả năng thanh toán của công ty
4.4.2.Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty
4.4.3.Phân tích khả năng sinh lời của công ty
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
5.1. THUẬN LỢI
5.2. KHÓ KHĂN
5.3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HĐKD CỦA CÔNG TY
5.3.1. Biện pháp trích giảm chi phí
5.3.2. Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý
5.3.3. Giảm khoản phải thu
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾNGHN
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với nhà nước
6.2.3. Đối với cán bộ công nhân viên
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris