Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.3.4 Giới hạn nội dung nghiên cứu
1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
2.1.2 Chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu dùng trong phân tích hoạt động kinh doanh5
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG VÀ BỘ PHẬN CUNG ỨNG
3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY
3.1.1 Giới thiệu chung
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.3 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty
3.2 GIỚI THIỆU BỘ PHẬN CUNG ỨNG
3.3 HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU
4.1.1 Tình hình biến động chung
4.1.2 Phân tích doanh thu theo thành phần
4.1.3 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu
4.2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ
4.2.1 Phân tích tỷ trọng chi phí của công ty
4.2.2 Phân tích tình hình biến động chung của chi phí sản xuất
4.2.3 Phân tích tỷ trọng chi phí sản xuất của công ty
4.2.4 Phân tích giá vốn hàng bán của công ty
4.2.5 Phân tích chi phí bán hàng
4.2.6 Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp
4.2.7 Phân tích chi phí hoạt động tài chính
4.2.8 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
4.3.1 Phân tích các bộ phận cấu thành lợi nhuận của công ty
4.3.2 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của công ty
4.3.3 Phân tích lợi nhuận theo doanh thu và chi phí
4.3.4 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận
4.4 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
5.1 TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TY HIỆN NAY59
5.1.1 Tồn tại và hạn chế
5.1.2 Kết quả đạt được
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
5.2.1 Giải pháp tăng doanh thu
5.2.2 Giải pháp giảm chi phí
5.3 GIẢI PHÁP VỀ THU MUA NGUYÊN LIỆU
5.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris