Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết đề tài nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn về không gian
1.4.2. Giới hạn về thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU6
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Chỉ tiêu về doanh thu
2.1.2. Chỉ tiêu về chi phí
2.1.3. Chỉ tiêu về lợi nhuận
2.1.4. Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng khác
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
3.1.1. Lịch sử hình thành Công ty
3.1.2. Quá trình phát triển Công ty
3.1.3. Mục tiêu hướng đến của Công ty
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA DƯỢC HẬU GIANG
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
3.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Dược Hậu Giang
3.2.2. Chức năng của từng bộ phận
3.3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
3.4. TIỀM LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
3.5. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY
3.6. CÁC NHÓM SẢN PHẨM CHÍNH VÀ THẾ MẠNH VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
3.6.1. Các nhóm sản phẩm chính của Công ty
3.6.2. Thế mạnh về sản phẩm của Công ty và những lợi ích thiết yếu từ thế mạnh này
3.7. TÌNH HÌNH CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY
3.8.1. Chiến lược quảng cáo
3.8.2. Tặng phẩm - Khuyến mãi
3.8. HOẠT ĐỘNG MARKETING
3.9. NGUỒN NHÂN LỰC - CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC ĐÃI NGỘ
3.9.1. Nguồn nhân lực
3.9.2. Chế độ làm việc
3.9.3. Các đãi ngộ
3.10. TIỀM LỰC VỀ BÁN HÀNG
3.10.1. Đội ngũ bán hàng
3.10.2. Chính sách ưu đãi khách hàng
3.11. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
3.11.1. Đánh giá chung
3.11.2. Đánh giá cụ thể
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỐC CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH
4.1.1. Doanh thu của ngành công nghiệp Dược Việt Nam
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
4.1.2. Tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp trong ngành
4.2. PHÂN TÍCH CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
4.2.1. Doanh thu
4.2.2. Chi phí
4.2.3. Lợi nhuận
#VALUE!
4.3. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4.3.1. Phân tích tình hình doanh thu của Công ty qua 3 năm
4.3.2. Phân tích tình hình chi phí của Công ty qua 3 năm
4.3.3. Phân tích lợi nhuận của Công ty qua 3 năm
4.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG
4.4.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
4.4.2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
4.4.3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi
4.4.4. Nhận xét chung
4.5. TỔNG HỢP YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
4.5.1. Đối với bản thân Công ty
4.5.2. Đối với môi trường bên ngoài
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG. 64 5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ GIẢI PHÁP CHUNG
5.1.1. Về luật pháp
5.1.2. Về kinh tế
5.1.3. Về tỷ giá hối đoái
5.1.4. Cạnh tranh trong ngành:
5.1.5. Hàng giả, hàng nhái:
5.2. NHỮNG ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC DỰ KIẾN TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
5.3. GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
5.3.1. Biện pháp nâng cao doanh thu
5.3.2. Biện pháp tiết kiệm chi phí
5.3.3. Nâng cao trình độ công nghệ
5.3.4. Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Marketing
5.3.5. Chiến lược chăm sóc khách hàng
5.3.6. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với Công ty
6.2.2. Kiến nghị với Nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris