Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải
Chương 1:GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp so sánh
2.2.2. Phương pháp tỷ số tài chính
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.1. Giới thiệu về công ty
3.1.2. Lịch sử hình thành và sự phát triển của công ty
3.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty
3.2.1. Chức năng
3.2.2. Nhiệm vụ
3.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.3. Sản phNm và nâng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.3.1. Các loại sản phNm
3.3.2. Nâng lực sản xuất kinh doanh
3.4. Nguồn nguyên liệu và mục tiêu chất lượng
3.4.1. Nguồn nguyên liệu
3.4.2. Mục tiêu chất lượng sản phNm
3.5. Phương hướng hoạt động của công ty trong năm 2009
3.5.1. Về thị trường
3.5.2. Về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị
3.5.3. Về tình hình tài chính của công ty
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
4.1. Đánh giá chung kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm
4.2. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu
4.2.1. Phân tích chung tình hình thực hiện daonh thu qua 3 năm
4.2.2. Phân tích tỷ trọng giữa doanh thu xuất khNu với doanh thu ban hàng nội địa
4.2.3. Phân tích tình hình doanh thu theo các nhóm mặt hàng
4.2.4. Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty theo thị trường
4.3. Phân tích tình hình biến động chi phí qua 3 năm:
4.3.1. Phân tích chung biến động chi phí qua 3 năm
4.3.2.Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
4.4. Phân tích biến động lợi nhuận qua 3 năm
4.5. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
4.5.1. Phân tích các tỷ số thanh toán
4.5.1.1. Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn
4.5.1.2. Tỷ lệ thanh toán nhanh
4.5.1.3. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt
4.5.1.4. Tỷ lệ thanh toán lãi vay
4.5.2. Phân tích khả nâng luân chuyển vốn
4.5.2.1. Luân chuyển hàng tồn kho
4.5.2.2. Luân chuyển khoản phải thu
4.5.2.3. Luân chuyển tài sản cố định
4.5.2.4. Luân chuyển vốn sở hữu
4.5.3. Phân tích khả năng sinh lời
4.5.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
4.5.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu ( ROE)
4.5.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ( ROA)
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINHDOANH
5.1. Kết quả đạt được của công ty
5.2. Những hạn chế của công ty
5.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty trong thời gian tới
5.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
5.3.2. Nâng cao khả nâng thanh toán
5.3.3. Mở rộng thị trường tăng doanh số
5.4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất khNu
5.4.1. Nghiên cứu thị trường xuất khNu
5.4.2. Chú ý nguồn nguyên liệu
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
610
Thành viên mới
lukarister