Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1 Căn cứ khoa học
1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Vai trò
2.1.1.3 Nhiệm vụ cụ thể của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.4 Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2 Khái quát về doanh thu- chi phí- lợi nhuận
2.1.2.1 Khái niệm doanh thu
2.1.2.2 Khái niệm chi phí
2.1.2.3 Khái niệm lợi nhuận
2.1.3 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
2.1.3.1 Các tỷ số thanh toán
2.1.3.2 Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động
2.1.3.3 Các chỉ tiêu về lợi nhuận
2.1.3.4 Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài sản
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG (HAMACO)
3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG (HAMACO) 14
3.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển
3.1.2 Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
3.1.2.2 Chính sách chất lượng
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức17
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
3.2.3 Tình hình nhân sự
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2006-2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu của công ty
4.1.1.1 Phân tích tình hình doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
4.1.1.2 Phân tích tình hình doanh thu theo cơ cấu thị trường
4.1.1.3 Phân tích tình hình doanh thu theo thành phần
4.1.2 Phân tích tình hình chi phí của công ty
4.1.2.1 Giá vốn hàng bán
4.1.2.2 Chi phí bán hàng
4.1.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1.2.4 Chi phí từ hoạt động tài chính
4.1.2.5 Chi phí khác
4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty
4.1.3.1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
4.1.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.1.3.3. Lợi nhuận hoạt động khác
4.2 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
4.2.1. Các chỉ tiêu thanh toán
4.2.1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn
4.2.1.2. Hệ số thanh toán nhanh
4.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
4.2.2.1. Tỷ số vòng quay hành tồn kho
4.2.2.2. Kỳ thu tiền bình quân
4.2.2.3. Vòng quay tài sản cố định
4.2.2.4. Vòng quay tổng tài sản
4.2.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
4.2.3.1. Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)
4.2.3.2. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)
4.2.3.3. Tỷ số lợi nhuận ròng trênvốn chủ sở hữu (ROE)
4.2.4. NHóm chỉ tiêu cơ cấu tài sản
4.2.4.1 Hệ số nợ so với tài sản (D/A)
4.2.4.2 Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu (D/E)
4.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHINH DOANH CỦA CÔNG TY
4.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ
4.3.1.1 Các nhân tố chủ quan
4.3.1.1.1 Tình hình cung ứng
4.3.1.1.2 Giá bán
4.3.1.2 Các nhân tố khách quan
4.3.1.2.1. Nhân tố thuộc về chin sách nhà nước
4.3.1.2.2.Nhân tố thuộc về xã hội
4.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng
4.3.2.1. Doanh thu bán hàng năm 2007 so với năm 2006
4.3.2.2. Doanh thu bán hàng năm 2008 so với năm 2007
4.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận
4.3.3.1. Lợi nhuận năm 2007 so với năm 2006
4.3.3.2. Lợi nhuận năm 2008 so với năm 2007
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
5.1. GIẢI PHÁP
5.1.1 Giảm chi phí
5.1.1.1 Kiểm soát chi phí bán hàng
5.1.1.2. Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp
5.1.2 Kiểm soát vốn chủ sở hữu và nợ
5.1.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luu động
5.1.4 Tăng cường hệ thống phân phối
5.1.5 Điều chỉnh giá bán hợp lý
5.1.6 Kiểm soát lượng hàng tồn kho
CHƯƠNG 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.2 Đối với nhà nước
6.2.2 Đối vói công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris