Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.3 Tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2 Phân tích tình hình kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Phân tích tình hình doanh thu
2.1.2.2 Phân tích tình hình chi phí
2.1.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.1.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Hiệu quả sử dụng tổng số vốn kinh doanh
2.1.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.1.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.1.3.4 Phân tích chỉ tiêu sinh lợi
2.1.4 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty
2.1.4.1 Phân tích khả năng thanh toán của công ty
2.1.4.2 Phân tích tình hình công nợ
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty.
3.1.3. Nhiệm vụ của công ty.
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý
3.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc
3.1.4.3 Chức năng và các nhiệm vụ của các phòng ban
3.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM
4.1.1 Phân tích tình hình kinh doanh của công ty qua 3 năm
4.1.1.1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
4.1.1.2 Doanh thu hoạt động tài chính
4.1.1.3 Thu nhập khác
4.2.1 Phân tích tình hình chi phí của công ty qua 3 năm
4.1.2.1 Giá vốn hàng bán
4.1.2.2 Chi phí bán hàng
4.1.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1.2.4 Chi phí tài chính
4.1.2.5 Chi phí khác
4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm
4.1.3.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
4.1.3.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.1.3.3 Lợi nhuận từ hoạt động khác
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.2.1 Hiệu quả sử dụng tổng số vốn
4.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định
4.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
4.2.4 Phân tích khả năng sinh lợi
4.2.4.1 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
4.2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận/vốn (ROE)
4.2.4.3 Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
4.3.1 Phân tích khả năng thanh toán của công ty
4.3.1.1 Hệ số thanh toán tổng quát
4.3.1.2 Hệ số thanh toán ngắn hạn
4.3.2.3 Hệ số thanh toán nhanh
4.3.2 Phân tích tình hình công nợ
4.3.2.1 Tỷ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả
4.3.2.2 Hệ số nợ so với tài sản
4.3.2.3 Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1 NÂNG CAO LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.1.1 Tăng doanh thu
5.1.2 Giảm chi phí
5.1.3 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
5.1.3.1 Đối với vốn cố định
5.1.3.2 Đối với vốn lưu động
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris