Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thanh S ơn Hóa Nông chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh:
2.1.2. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ của việc phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4 Các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả kinh doanh
2.1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.6. Các phương pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.2 Chức năng và nhiệm vụ:
3.3 Hoạt động sản xuất
3.4 Đối tác:
3.5 Nghiên cứu và phát triển:
3.6 Tiếp thị và bán hàng
3.7 Cơ cấu tổ chức
3.8 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thanh Sơn Hóa Nông chi nhánh C ần Thơ từ năm 2006-2008
3.9. Những thuận lợi và khó khăn của công ty
3.9.1. Những thuận lợi
3.9.2. Những khó khăn
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THANH SƠN HÓA NÔNG CHI NHÁNH C ẦN THƠ
4.1 Phân tích Doanh thu của công ty
4.1.1. Phân tích doanh thu theo thành ph ần
4.1.2. Phân tích doanh thu theo ngành hàng
4.1.3 Phân tích doanh thu theo thị trường
4.1.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu của công ty
4.2 Phân tích tình hình Chi phí c ủa Công ty
4.2.1. Phân tích chung tình hình th ực hiện Chi phí qua 3 năm
4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến Chi phí hoạt động kinh doanh
4.3 Phân tích tình hình Lợi nhuận của Công ty
4.3.1 Phân tích thực hiện Lợi nhuận qua 3 năm
4.3.2. Phân tích sự tác động của một số nhân tố đ ên lợi nhuận của Công ty qua 3 năm.
4.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến Lợi nhuận
4.4 phân tích các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả kinh doanh
4.4.1 Các tỷ số thanh toán:
4.4.2 Các tỷ số hoạt động
4.4.3 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
CHƯƠNG 5 NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THANH SƠN HÓA NÔNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. Tăng thị trường tiêu thụ
5.2. Các biện pháp nâng cao doanh thu
5.3. Các biện pháp giảm thiểu chi phí
5.3.1. Đối với chi phí bán hàng
5.3.2. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp
5.4. Về nguồn nhân lực:
5.5 Tổ chức hoạt động Marketing:
5.6. Một số giải pháp khác
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris