Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH ĐẠI THÀNH

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH ĐẠI THÀNH
DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Nội dung nghiên cứu
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm và ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2 Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quà hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Doanh thu
2.1.3.2 Chi phí
2.1.3.3 Lợi nhuận
2.1.3.4 Bảng báo cáo tài chính
2.1.3.5 Các chỉ tiêu tài chính
2.1.3.5.1 Các tỷ số về khả năng thanh khoản
2.1.3.5.2 Các tỷ số hiệu quả hoạt động
2.1.3.5.3 Các tỷ số quản trị nợ
2.1.3.5.4 Các tỷ số khả năng sinh lời
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH
3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH
3.1.1 Những thông tin chung về công ty
3.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý và nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.2.1 Bộ máy tổ chức, quản lý của công ty
3.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
3.1.3 Tình hình nhân sự của công ty
3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2006 - 2008
3.3.1 Phân tích tình hình doanh thu
3.3.1.1 Tình hình doanh thu theo các thành phần kinh doanh
3.3.1.2 Tình hình doanh thu theo cơ cấu thị trường
3.3.2 Phân tích chi phí
3.3.2.1 Tình hình tổng chi phí của công ty
3.3.2.2 Giá vốn hàng bán
3.3.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng
3.3.3 Phân tích tình hình lợi nhuận
3.3.3.1 Tình hình lợi nhuận của công ty trong 3 năm 2006-2008
3.3.3.2 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận so với kế hoạch
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006-2008
4.1. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ THANH KHOẢN
4.1.1. Tỷ số thanh tóan hiện thời
4.1.2. Tỷ số thanh tóan nhanh
4.2. PHÂN TÍCH TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ
4.2.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
4.2.2. Tỷ số nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu
4.3. PHÂN TÍCH TỶ SỐ HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG
4.3.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho
4.3.2. Tỷ số vòng quay tổng tài sản
4.4. PHÂN TÍCH TỶ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỜI
4.4.1. Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu ROS
4.4.2. Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu ROE
4.4.3. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản ROA
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris