Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM-DV Tin học An Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM-DV Tin học An Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh
2.1.2 Ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ của phân tích HĐKD
2.1.3. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
2.1.4. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC AN GIANG
3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
3.2.1. Chức năng.
3.2.2. Nhiệm vụ
3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
3.3.1 Cơ cấu tổ chức
3.3.2 Tình hình nhân sự
3.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI..
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CUẢ CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC AN GIANG
4.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 2 NĂM (2007-2008).
4.1.1. Phân tích tình hình doanh thu của công ty
4.1.2. Phân tích tình hình biến động chi phí của công ty
4.1.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty
4.2. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
4.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
4.2.2. Phân tích khả năng sinh lời
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
5.1. NHỮNG MẶT MẠNH VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
5.1.1 Những mặt mạnh
5.1.2 Những mặt hạn chế
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.2.1. Các biện pháp nâng cao doanh thu
5.2.2. Các biện pháp giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận
5.2.3. Các biện pháp nâng cao trình độ và chất lượng quản lý
5.2.4. Một số giải pháp khác
Chương 6: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với nhà nước
6.2.2. Đối với Công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
610
Thành viên mới
lukarister