Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1 Căn cứ khoa học
1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Phạm vi không gian
1.3.2 Phạm vi thời gian
1.3.3 Phạm vi nội dung
1.4 Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, mục đích phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Ý nghĩa
2.1.1.3 Mục đích
2.1.2 Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.1 Doanh thu
2.1.2.2 Chi phí
2.1.2.3. Lợi nhuận
2.1.2.4 Khái niệm báo cáo tài chính
2.1.3 Một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
2.1.3.2 Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2 Phương pháp phân tích thông tin
Chương 3: MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI PHAN THÀNH
3.1 Quá trình hình thành và phát tri ển
3.1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
3.2 Chức năng và mục tiêu hoạt động
3.2.1 Chức năng
3.2.2 Mục tiêu hoạt động
3.3 Tình hình tổ chức và nhân sự
3.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.3.2 Tình hình nhân sự
3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm
3.5 Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.5.1 Thuận lợi
3.5.2 Khó khăn
3.6 Định hướng phát triển công ty
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI PHAN THÀNH
4.1 Phân tích chung tình hình ho ạt động kinh doanh
4.1.1 Giới thiệu hệ thống báo cáo t ài chính của công ty
4.1.2 Phân tích khái quát tình hình kinh doanh thông qua b ảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính thông qua b ảng cân đối kế toán
4.2 Phân tích tình hình doanh thu của công ty qua 3 năm 2006-2007-2008
4.3 Phân tích tình hình chi phí c ủa công ty qua 3 năm 2006-2007-2008
4.4 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2006 -2007-2008
4.4.1 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm
4.4.2 Phân tích các yếu tố cấu thành đến tổng lợi nhuận công ty
4.4.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
4.4.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.4.2.3 Lợi nhuận khác
4.4.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận trước thuế từ họat động kinh doanh
4.5 Phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quan đến tình hình lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn
4.5.1 Phân tích bảng cân đối kế tóan
4.5.1.1 Phân tích tài sản
4.5.1.2 Phân tích nguồn vốn
4.5.2 Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
4.5.2.1 Phân tích số vòng quay vốn chung
4.5.2.2 Phân tích số vòng luân chuyển hàng hoá
4.5.2.3 Thời hạn thanh toán
4.5.3 Phân tích nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
4.5.3.1 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS)
4.5.3.2 Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE)
4.5.3.3 Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA)
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1 Đánh giá sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006-2007-2008
5.2 Tồn tại và nguyên nhân
5.2.1 Tình hình doanh thu
5.2.2 Tình hình chi phí
5.2.3 Tình hình lợi nhuận
5.2.4 Tình hình tài chính
5.2.5 Tồn tại và nguyên nhân khác
5.3 Giải pháp
5.3.1 Giải pháp về doanh thu
5.3.2 Giải pháp về chi phí
5.3.3 Giải pháp về tài chính
5.3.4 Các giải pháp khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris