Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Duy Tường

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Duy Tường
DANH MỤC BIỂU BẢNG
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Thời gian
1.3.2 Không gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu hoạt động kinh doanh Error! Bookmark not
2.1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và báo cáo tài chính
2.1.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính ... Error! Bookmark not
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Error! Bookmark not
3.2. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG
3.3. BỘ MÁY TỔ CHỨC
3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
Bookmark not
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG
4.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1.1. Phân tích doanh thu theo cơ c ấu mặt hàng
4.1.2. Phân tích doanh thu theo các nhân t ố ảnh hưởngError! Bookmark not
4.1.2.1. Doanh thu năm 2008 so v ới năm 2007
4.1.2.2. Ảnh hưởng về lượng và giá đến tổng doanh thu:Error! Bookmark not
4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ
4.2.1. Kết cấu chi phí
4.2.2. Phân tích biến động chi phí qua 3 năm 2006, 2007, 2008
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN. Error! Bookmark not
4.3.1. Phân tích chung tình hình l ợi nhuận của công tyError! Bookmark not
4.3.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch Error! Bookmark not
4.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH. Error! Bookmark not
4.4.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ..Error! Bookmark not
4.4.1.1. Tỷ số lưu động
4.4.1.2. Khả năng thanh toán nhanh
4.4.2. Nhóm tỷ số về quản trị tài sản
4.4.2.1. Vòng quay hàng tồn kho
4.4.2.2. Kỳ thu tiền bình quân
4.4.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động .. Error! Bookmark not
4.4.2.4. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định Error! Bookmark not
4.4.2.5. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn
4.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi ... Error! Bookmark not
4.4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (ROS )
4.4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản (ROA)
4.4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE) .Error! Bookmark not Giải thích sơ đồ:
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔN G TY TNHH TM DV DUY TƯỜNG
5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.2.1. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
5.2.2. Biện pháp cải thiện tình hình tài chínhError! Bookmark not
5.2.3. Một số giải pháp khác
CHƯƠNG 6
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris