Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phương Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phương Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về thời gian
1.3.2. Phạm vi về không gian
1.3.3. Phạm vi về nội dung
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Tầm quan trọng của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4. Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.5. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích
2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.2.1. Tình hình doanh thu
2.2.2. Phân tích cơ cấu chi phí
2.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.4. Tình hình tài chính doanh nghiệp
2.3. PHƯƠNG PHÁP NHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHƯƠNG GIANG
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHƯƠNG GIANG
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
3.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý
3.2.2. Tình hình nhân sự
3.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2006 - 2008
3.4. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁP TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP THỜI GIAN TỚI
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHƯƠNG GIANG. ..
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1.1. Phân tích tình hình biến động doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
4.1.2. Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.2.1. Giá vốn hàng bán
4.2.2. Chi phí hoạt động
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.3.1. Phân tích chung
4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng
4.3.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác
4.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.4.1. Phân tích các hệ số thanh toán
4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
4.4.3. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XĂNGN DẦU HƯƠNG GIANG59
5.1. TĂNG KHỐI LƯƠNG TIÊU THỤ
5.2. ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN PHÙ HỢP
5.3. QUẢN LÝ TỐT CÁC CHI PHÍ
5.4. DUY TRÌ LƯỢNG HÀNG TỒN KHO HỢP LÝ
5.5. GIẢM CÁC KHOẢN PHẢI THU
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KÊT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Doanh nghiệp
6.2.2. Đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris