Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân h àng Đầu tư và phát triển Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân h àng Đầu tư và phát triển Vĩnh Long
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi về thời gian
1.3.3. Về đối tượng nghiên cứu
1.4. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
2.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
a). Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội
b). Chức năng trung gian thanh toán
c). Chức năng làm trung gian tín dụng
2.1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại
a). Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
b). Phương tiện thanh toán của nền kinh tế
c). Công cụ thực thi chính sách quốc gia
2.1.2. Khái quát về tín dụng
2.1.2.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2.2. Các loại tín dụng
a). Căn cứ vào thời hạn tín dụng
b). Căn cứ vào đối tượng tín dụng
c). Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
d). Căn cứ vào tính chất bảo đảm của tín dụng
2.1.2.3. Vai trò tín dụng
2.1.2.4. Chức năng tín dụng
a) Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ trên nguyên tắc hoàn trả
b) Kiểm soát các hoạt động kinh tế
2.1.2.5. Các nguyên tắc tín dụng
2.1.2.6. Các loại hình đảm bảo tín dụng và lãi suất tín dụng
a). Các loại hình đảm bảo tín dụng
b). Lãi suất tín dụng
2.1.2.7. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
a). Vòng quay vốn tín dụng
b). Dư nợ / Tổng nguồn vốn kinh doanh
c). Vốn huy động / Tổng nguồn vốn (%)
d). Vốn điều chuyển / Tổng nguồn vốn (%)
e). Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
2.1.2.8. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh
a) Hệ số thu nhập lãi
b). Hệ số doanh lợi
c). Hệ số sử dụng tài sản
d). Chi phí / doanh thu
e). Thu nhập / nguồn vốn
f). Rủi ro tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam
3.1.2. Các giai đoạn phát triển cảu ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
3.1.2.1. Thời kỳ 1957 - 1980
3.1.2.2. Thời kỳ 1981 - 1989
3.1.2.2. Thời kỳ 1990 - nay
a) Thời kỳ 1990 - 1994
b) Từ 1 /1/ 1995
c) Thời kỳ 1996 - nay
3.2. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Đầu tư và phát triển Vĩnh long
3.2.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Đầu tư và phát triển Vĩnh Long
3.2.2.1. Ban giám đốc
3.2.2.2. Phòng quan hệ khách hàng 1& 2
3.2.2.3. Phòng quản trị tín dụng
3.2.2.4. Phòng dịch vụ khách hàng
3.2.2.5. Phòng quản lý rủi ro
3.2.2.6. Phòng kế hoạch nguồn vốn
3.2.2.7. Phòng hành chánh tổ chức
3.2.2.8. Phòng tổ chức ngân quỹ
3.2.2.9. Phòng giao dịch Thị xã, giao dịch Bình Minh, giao dịch Hoà Phú
3.3. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.3.3. Phương hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đầu tư và phát triển Vĩnh Long
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
4.1.1. Phân tích tình hình doanh thu
4.1.1.1. Doanh thu từ hoạt động tín dụng
4.1.1.2. Về doanh thu từ hoạt động khác ( thu từ xác nhận cấp tín dụng, thu phí kiểm đếm tiền,...)
4.1.1.3. Về tổng doanh thu
4.1.2. Phân tích tình hình chi phí
4.1.2.1. Chi phí từ hoạt động tín dụng
a) Trả lãi tiền gửi
b) Trả lãi tiền vay
c) Trả lãi phát hành giấy tờ có giá
4.1.2.2. Chi nhân viên và nộp thuế
4.1.2.3. Chi phí khác
4.1.2.4. Tổng chi phí
4.1.3. Phân tíchtình hình lợi nhuận
4.2. PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
4.2.1. Về vốn huy động
4.2.2. Nguồn vốn khác
4.2.3. Tổng nguồn vốn
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG
4.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng phân theo kỳ hạn
4.3.1.1. Doanh số cho vay
a) Doanh số cho vay ngắn hạn
b) Doanh số cho vay trung và dài hạn
c) Tổng doanh số cho vay
4.3.1.2. Doanh số thu nợ
a) Doanh số thu nợ ngắn hạn
b) Doanh thu nợ trung và dài hạn
c) Tổng doanh số thu nợ
4.3.1.3. Tình hình dư nợ
a) Tổng dư nợ ngắn hạn
b) Tổng dư nợ trung và dài hạn
c) Tổng dư nợ
4.3.1.4. Tình hình nợ quá hạn
a) Nợ quá hạn ngắn hạn
b) Nợ quá hạn trung và dài hạn
c) Tổng nợ quá hạn
4.3.2. Tình hình hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế
4.3.2.1. Doanh số cho vay theo thànhphần kinh tế
a) Doanh số cho vay tại các Doanh nghiệp nhà nước
b) Doanh số cho vay tại các Cty TNHH- Cty Cổ phần
c) Doanh số cho vay đối với các Doanh ngiệp tư nhân - Cá thể
4.3.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
a) Doanh số thu nợ tại các Doanh nghiệp nhà nước
b) Doanh thu nợ tại các Cty TNHH- Cty Cổ phần
c) Doanh số thu nợ đối với các Doanh ngiệp tư nhân - Cá thể
4.3.2.3. Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế
a) Dư nợ từ các Doanh nghiệp nhà nước
b) Dư nợ từ các Cty TNHH- Cty Cổ phần
c) Dư nợ từ các Doanh ngiệp tư nhân - Cá thể
4.3.2.4. Tình hình nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
a) Nợ quá hạn đối với các Doanh nghiệp Nhà nước
b) Nợ quá hạn đối với các Cty TNHH- Cty Cổ phần
c) Nợ quá hạn đối với các Doanh nghiệp tư nhân- Cá thể
4.3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng và phân tích rủi ro
4.3.3.1. Về dư nợ/ Tổng nguồn vốn
4.3.3.2. Về vòng quay vốn tín dụng
4.3.3.3. Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ
4.4.1. Các chỉ số sinh lợi
4.4.1.1. Về lợi nhuận/ Tổng nguồn vốn
4.4.1.2. Lợi nhuận/ Doanh thu
4.4.1.3. Doanh thu/ Tổng nguồnvốn
4.4.1.4. Chi phí/ Doanh thu
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
5.1. NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1. Những thành quả đạt được
5.1.2. Những khó khăn
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG
5.2.1. Nâng cao nguồn vốn huy động
5.2.2. Tăng cường mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển cơ sở vật chất
5.2.3. Phát triển đội ngũ nhân sự cả về chất lượng lẫn số lượng
5.2.4. Tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ v à bộ máy quản lý rủi ro để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với ngân hàng Nhà nước
6.2.2. Đối với ngân hàng Đầu tư và phát triển Vĩnh Long
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara