Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giá Rai-Bạc Liêu

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giá Rai-Bạc Liêu

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2. Tổng quan về ngân hàng thương mại
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GIÁ RAI - BẠC LIÊU
3.1. Lịch sử hình thành
3.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.2. Lịch sử hình thành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Giá Rai
3.2. Vai trò, chức năng và nội dung hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Chi nhánh Huyện Giá Rai
3.2.1. Vai trò và chức năng
3.2.2. Nội dung hoạt động
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn
4.1.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn
4.2. Phân tích thu nhập, chi phí và lợi nhuận
4.2.1. Phân tích thu nhập
4.2.2. Phân tích chi phí
4.2.3. Phân tích lợi nhuận
4.2.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
5.1. Tổng hợp các nhân tố tác động đến hoạt động của NHN0 &PTNT Huyện Giá Rai
5.2. Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2009
5.2.1. Mục tiêu
5.2.2. Nhiệm vụ kinh doanh
5.3. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
5.3.1. Mở rộng thị phần
5.3.2. Nâng cao hiệu quả huy động
5.3.3. Biện pháp tăng lợi nhuận và giảm chi phí
5.3.4. Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng
5.3.5. Tăng cường công tác thu hồi nợ
5.3.6. Phát triển hệ thống ATM
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Nhà nước
6.2.2. Đối với Ngân hàng
6.2.3. Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris