Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vĩnh Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.3.1. Mục tiêu chung
1.3.2. Mục tiêu cụ thể
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
3.2. Đánh giá khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long từ năm 2006 đến năm 2008
3.3. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG
4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn của Chi nhánh
4.2. Phân tích hoạt động huy động vốn của ngân hàng
4.3. Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng
4.4. Phân tích hoạt động dịch vụ của ngân hàng
4.4.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
4.4.2. Hoạt động kinh doanh vàng
4.5. Phân tích thu nhập, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng
4.5.1. Phân tích thu nhập
4.5.2. Phân tích chi phí
4.5.3. Phân tích lợi nhuận
4.6. Phân tích các chỉ số tài chính
4.6.1. ROA: lợi nhuận ròng trên tổng tài sản
4.6.2. Lợi nhuận ròng trên thu nhập
4.6.3. Tổng chi phí trên tổng thu nhập
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG
5.1. Phương hướng hoạt động
5.2. Một số giải pháp
5.2.1. Về vốn
5.2.2. Về nhân lực
5.2.3. Về sản phẩm dịch vụ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Về phía ngân hàng Sacombank chi nhánh Vĩnh Long
6.2.2. Về phía ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
6.2.3. Về phía ngân hàng Nhà Nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris