Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHNO & PTNT huyện Ngã Năm

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại NHNO & PTNT huyện Ngã Năm

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.Thu nhập
2.1.3. Chi phí
2.1.4. Lợi nhuận
2.1.5. Khái quát về hoạt động huy động của Ngân hàng thương mại
2.1.6. Khái quát về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại
2.1.7. Khái quát về hoạt động dịch vụ của Ngân hàng thương mại
2.1.8. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của NHTM
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NGÃ NĂM
3.1. Tổng quan về NHNO&PTNT huyện Ngã Năm
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của NHNO & PTNT huyện Ngã Năm
3.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của NHNO huyện Ngã Năm
3.1.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm ( 2006 - 2008 )
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NGÃ NĂM
4.1. Phân tích hoạt động huy động vốn giai đoạn 2006 - 2008
4.1.1. Phân tích về nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng giai đoạn 2006 - 2008
4.2.1. Phân tích tình hình tài sản của ngân hàng
4.2.2. Thực trạng về tình hình tín dụng của ngân hàng
4.2.3.Đánh giá hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu tài chính
4.3. Phân tích hoạt động dịch vụ giai đoạn 2006 - 2008
4.3.1. Đánh giá chung
4.3.2. Phân tích cụ thể
4.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh giai đoạn 2006 - 2008
4.4.1. Phân tích thu nhập
4.4.2. Phân tích chi phí
4.4.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
5.1. Cơ sở đề ra giải pháp
5.1.1.Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
5.2. Mục tiêu kinh doanh trong tương lai
5.2.1. Mục tiêu kinh doanh của NHNO & PTNT Việt Nam
5.2.2. Mục tiêu kinh doanh NHNO & PTNT huyện Ngã Năm
5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNO huyện Ngã Năm
5.3.1. Giải pháp về hoạt động huy động vốn
5.3.2. Giải pháp về hoạt động tín dụng
5.3.3. Giải pháp về tài chính
5.3.4. Giải pháp phát triển về sản phẩm dịch vụ
5.3.5. Giải pháp về nhân lực
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
634
Bài viết
1,347
Thành viên
682
Thành viên mới
yen nhung29