Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.1.2. Tầm quan trọng, ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.1.3. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động
2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động
2.1.2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.2. Doanh thu
2.1.2.3. Chi phí
2.1.2.4. Lợi nhuận
2.1.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.1.2.6. Một số tỷ số tài chính
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH LONG
3.1. Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
3.1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.2. Giới thiệu về xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
4.1. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng qua 3 năm 2006, 2007, 2008
4.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp
4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu và tiêu thụ
4.2.1.1. Biến động doanh thu mặt hàng xi măng
4.2.1.2. Biến động doanh thu mặt hàng sắt
4.2.1.3. Biến động doanh thu nhóm các mặt hàng khác
4.2.2. Phân tích chi phí kinh doanh của xí nghiệp
4.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của xí nghiệp
4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
4.3.1. Cơ cấu mặt hàng
4.3.2. Chất lượng của sản phNm
4.3.3. Thị hiếu của người tiêu dùng
4.3.4. Đối thủ cạnh tranh
4.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
4.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
4.5.1. Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phNm tiêu thụ và giá vốn hàng bán
4.5.2. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
4.6. Một số tỷ số tài chính của xí nghiệp
Chương 5: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
5.1. Biện pháp tăng doanh số bán
5.2. Biện pháp trích giảm chi phí
5.3. Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý
5.4. Giảm các khoản phải thu
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris