Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp 3 chi nhánh Bình Minh

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp 3 chi nhánh Bình Minh
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.1 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Sơ lược tài liệu có liên quan đến đề tài
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Vài nét về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2 Khát quát về chi phí, doanh thu, lợi nhuận và bản báo cáo tài chính
2.1.3 Các tỷ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG VÀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN SỐ 3
3.1 Giới thiệu sơ lược về Công ty CP lương thực thực phẩm Vĩnh Long
3.2 Giới thiệu sơ lược về xí nghiệp chế biến lương thực số 3
3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp
3.2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của xí nghiệp
3.2.3 Lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp
3.3 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của xí nghiệp
3.3.1 Thuận lợi
3.3.2 Khó khăn
3.3.3 Định hướng phát triển
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2006 - 2008
4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu của xí nghiệp qua 3 năm 2006-2008
4.1.2 Phân tích tình hình chi phí của xí nghiệp qua 3 năm
4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của xí nghiệp
4.1.4 Một số tỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp
4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh gạo
4.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh gạo năm 2007 so với năm 2006
4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh gạo năm 2008 so với năm 2007
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 3 CHI NHÁNH BÌNH MINH
5.1 Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
5.1.1 Biện pháp làm tăng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng gạo
5.1.2 Thay đổi kết cấu mặt hàng
5.1.3 Linh hoạt trong việc điều chỉnh giá bán các loại gạo
5.1.4 Kiểm soát giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
5.2 Một số biện pháp khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris