Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo & PTNT huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo & PTNT huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1.Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
1.5. Tóm tắt đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Đặc điểm chung của tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Bản chất của tín dụng
2.1.1.3. Chức năng và vai trò của tín dụng
2.1.2. Vai trò của đầu tư hộ sản xuất nông nghiệp
2.1.2.1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
2.1.2.2. Khái niệm hộ sản xuất nông nghiệp và tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp
2.1.2.3. Vai trò và mục đích cho vay hộ sản xuất nông nghiệp
2.1.3. Quy trình cho vay
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của Ngân hàng
2.1.4.1. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
2.1.4.2. Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn
2.1.4.3. Dư nợ ngắn (trung) hạn trên tổng dư nợ
2.1.4.4. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.1.4.5. Vòng quay tín dụng
2.1.4.6. Lợi nhuận ròng trên thu nhập
2.1.4.7. Tổng chi phí trên tổng thu nhập
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
3.1. Giới thiệu chi nhánh NHNo & PTNT huyện Trà Ôn
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.1.3. Sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2004 - 2006
3.1.4. Một số thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp
3.1.4.1. Thuận lợi
3.1.4.2. Khó khăn
3.1.5. Định hướng hoạt động của Ngân hàng năm 2007
3.2. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại NHNo & PTNT huyện Trà Ôn
3.2.1. Tình hình huy động vốn
3.2.1.1. Tình hình biến động nguồn vốn
3.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn
3.2.1.3. Thực tế huy động vốn từ hộ nông dân
3.2.2.. Doanh số cho vay
3.2.2.1. Phân tích chung
3.2.2.2. Doanh số cho vay theo thời hạn
3.2.2.3. Doanh số cho vay theo đối tượng
3.2.2.4. Số hộ được vay vốn
3.2.3. Doanh số thu nợ
3.2.3.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn
3.2.3.2. Doanh số thu nợ theo đối tượng
3.2.4. Dư nợ
3.2.4.1. Dư nợ theo thời hạn
3.2.4.2. Dư nợ theo đối tượng
3.2.4.3. Kết cấu dư nợ theo đối tượng cho vay
3.2.5. Nợ quá hạn
3.2.5.1. Nợ quá hạn theo thời hạn
3.2.5.2. Nợ quá hạn theo đối tượng
3.2.5.3. Kết cấu nợ quá hạn theo đối tượng cho vay
3.3. Phân tích khả năng đáp ứng vốn cho những đối tượng có vay vốn sản xuất nông nghiệp của NHNo & PTNT huyện Trà Ôn
3.4. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp
3.4.1. Đối với Ngân hàng
3.4.2. Đối với hộ nông dân
3.4.2.1. Hiệu quả đối với ngành trồng trọt
3.4.2.2. Hiệu quả đối với ngành chăn nuôi
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
4.1. Đối với hộ sản xuất nông nghiệp
4.2. Đối với Ngân hàng
4.2.1. Giải pháp về huy động vốn
4.2.2. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động tín dụng
4.2.3. Thời hạn cho vay
4.2.4. Mở rộng mạng lưới phục vụ
4.2.5. Tăng quy mô khoản vay
4.2.6. Giảm tỷ lệ đầu tư trung hạn
4.2.7. Công tác cán bộ
4.2.8. Giảm tỷ lệ nợ quá hạn
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị
5.2.1. Đối với Ngân hàng
5.2.2. Đối với hộ nông dân
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
607
Thành viên mới
onlineprince