Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Chức năng
2.1.1.3. Vai trò
2.1.1.4. Các loại cho vay của ngân hàng
2.1.1.5. Qui trình cho vay của ngân hàng
2.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.1.2.1. Hệ số thu hồi vốn
2.1.2.2. Tỷ lệ nợ xấu
2.1.2.3. Vòng quay vốn tín dụng
2.1.2.4. Hệ số nợ quá hạn
2.1.2.5. Hệ số rủi ro tín dụng
2.1.3. Rủi ro tín dụng
2.1.3.1 Khái niệm
2.1.3.2. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.3.3. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MỸ XUYÊN
3.1.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MỸ XUYÊN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại ngân hàng Mỹ Xuyên
3.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Mỹ Xuyên
3.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
3.1.3. Một số sản phẩm tín dụng tại ngân hàng Mỹ Xuyên
3.1.4. Kết quả kinh doanh của ngân hàng Mỹ Xuyên trong 3 năm qua
3.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG MỸ XUYÊN
3.2.1. Phân tích doanh số cho vay
3.2.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn
3.2.1.2. Doanh số cho vay theo đối tượng
3.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
3.2.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn
3.2.2.2. Doanh số thu nợ theo đối tượng
3.2.3. Phân tích doanh số dư nợ
3.2.3.1 Doanh số dư nợ theo thời hạn
3.2.3.2. Doanh số dư nợ theo đối tượng
3.2.4. Phân tích nợ quá hạn
3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG MỸ XUYÊN
3.3.1.Hệ số thu hồi vốn
CHƯƠNG 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG MỸ XUYÊN
4.1. NHÂN TỐ BÊN TRONG
4.1.1. Điểm mạnh (S)
4.1.2. Điểm yếu (W)
4.2.1. Cơ hội (O)
4.2.2.Nguy cơ (T)
4.3. Ma trận SWOT
CHUƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.1. THU HÚT KHÁCH HÀNG
5.2. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
5.3. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
5.4. BỐ TRÍ CÁN BỘ TÍN DỤNG PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
5.5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH, CÔNG TÁC THU NỢ Trang 55
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với ngân hàng
6.2.2. Đối với khách hàng
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh của ngân hàng Mỹ Xuyên qua 3 năm
Bảng 3.2: Doanh số cho vay theo thời hạn của ngân hàng Mỹ Xuyên qua 3 năm
Bảng 3.8: Nợ quá hạn của ngân hàng Mỹ Xuyên qua 3 năm
Bảng 3.9: Chỉ số tài chính đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng qua 3 năm
Bảng 3.10: Hệ số nợ quá hạn theo đối tượng
DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức của ngân hàng Mỹ Xuyên
Đồ thị 3.1: Tăng trưởng lợi nhuận tại ngân hàng Mỹ Xuyên qua 3 năm
Đồ thị 3.2: Doanh số cho vay theo thời hạn của ngân hàng Mỹ Xuyên qua 3 năm
Bảng 3.8: Nợ quá hạn của ngân hàng Mỹ Xuyên qua 3 năm
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris