Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích quy trình kiểm toán Nợ phải trả của công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK

Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Một số vấn đề về tín dụng
2.1.2. Chức năng của tín dụng
2.1.3 Phân loại tín dụng
2.1.4 Một số vấn đề về hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu
2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay và thu nợ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích s ố liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN D ỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU.
3.1. Giới thiệu về NHNo&PTNT huyện Đông Hải tỉnh Bạc Li êu
3.1.1. Sự hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự
3.1.3. Một số nét cơ bản về tổ chức nhân sự
3.1.4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
3.2. Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2006-2008
3.2.1. Một số lĩnh vực hoạt động của ngân h àng
3.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm từ 2006 -2008
3.2.3. Những thuận lợi-khó khăn của ngân hàng trong quá trình hoạt động
3.2.4. Phương hướng phát triển trong năm 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC Y ẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠ C LIÊU
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng
4.1.1. Phân tích huy động vốn theo tính chất nguồn
4.1.2. Phân tích huy động vốn theo thời gian
4.2. Phân tích tình hình doanh số cho vay
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.2. Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.2.3. Phân tích doanh số cho vay theo thời gian
4.3. Phân tích tình hình doanh số thu nợ
4.3.1. Phân tích tình hình doanh s ố thu nợ theo thành phần kinh tế
4.3.2. Phân tích tình hình doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
4.3.3. Phân tích tình hình doanh s ố thu nợ theo thời gian
4.4. Phân tích tình hình dư nợ cho vay
4.4.1. Phân tích dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
4.4.2. Phân tích dư nợ cho vay theo ngành kinh tế
4.4.3. Phân tích dư nợ cho vay theo thời gian
4.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn và nợ xấu
4.5.1. Phân tích tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế
4.5.2. Phân tích tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế
4.5.3. Phân tích tình hình nợ xấu theo thời gian
4.6. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
4.6.1. Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động
4.6.2. Hệ số thu nợ
4.6.3. Tỷ lệ nợ quá hạn
4.6.4. Vòng quay vốn tín dụng
4.6.5. Tỷ suất lợi nhuận
Chương 5: GIẢI PHẤP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU
5.1. Những mặt mạnh
5.2. Những mặt yếu
5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.3.1. Giải pháp về tăng trưởng tín dụng
5.3.2. Giải pháp về chất lượng tín dụng
5.4. Giải pháp tăng cường huy động vốn
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị:
6.2.1. Đối với chi nhánh NHNo&PTNT huyện Đông Hải
6.2.2. Đối với NHNo&PTNT tỉnh Bạc Liêu
6.2.3. Đối với các cơ quan chức năng huyện Đông Hải tỉnh Bạc Li êu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris