Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị Xã Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị Xã Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm về tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Các hình thức tín dụng
2.1.1.3 Vai trò của tín dụng
2.1.1.4 Phương thức cho vay
2.1.1.5 Đảm bảo tín dụng
2.1.1.6 Rủi ro tín dụng
2.1.2. Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả tín dụng
2.1.2.1. Doanh thu
2.1.2.2 Chi phí
2.1.2.3. Lợi nhuận
2.1.2.4 Chỉ tiêu về hoạt động tín dụng
2.1.2.5 Rủi ro tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối
2.2.3.2 Phương pháp so sánh số tương đối
2.2.3.3 Phương pháp so sánh bằng số bình quân
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CỦA NHNo & PTNT TXVL
3.1. MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CỦA NHNo & PTNT TXVL
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT TXVL
3.1.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận trong NHNo & PTNT TXVL
3.1.3 Các loại hình hoạt động
3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CỦA NHNo & PTNT TXVL TRONG 3 NĂM 2006-2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CỦA NHNo & PTNT TXVL
4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT TXVL QUA 3 NĂM 2006-2008
4.1.1 Phân tích doanh số cho vay
4.1.1.1 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.1.1.2 Doanh số cho vay theo kỳ hạn
4.1.1.3 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.1.2 Doanh số thu nợ
4.1.2.1 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.1.2.2 Doanh số thu nợ theo kỳ hạn
4.1.2.3 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
4.1.3 Phân tích tình hình dư nợ
4.1.3.1 Dư nợ theo thành phần kinh tế
4.1.3.2 Dư nợ theo kỳ hạn
4.1.3.3 Dư nợ theo ngành kinh tế
4.1.4 Tình hình nợ xấu
4.1.4.1 Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế
4.1.4.2 Tình hình nợ xấu theo kỳ hạn
4.1.4.3 Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT TXVL QUA 3 NĂM 2006-2008
4.2.1 Phân tích tình hình thu nhập của NHNo & PTNT TXVL
4.2.1.1 Thu nhập từ hoạt động tín dụng
4.2.1.2 Thu từ phí dịch vụ
4.2.1.3 Thu nhập khác
4.2.2 Phân tích tình hình chi phí của NHNo & PTNT TXVL
4.2.2.1 Chi lãi tiền gửi
4.2.2.2 Chi hoạt động dịch vụ
4.2.2.3 Chi khác
4.2.3 Phân tích lợi nhuận
4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT TXVL
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT TXVL
5.1 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1 Khó khăn
5.1.2 Thuận lợi
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
5.2.1 Giải pháp tăng thu nhập
5.2.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng
5.2.1.2 Hạn chế nợ xấu
5.2.2 Giải pháp hạn chế chi phí
5.2.3 Giải pháp tăng lợi nhuận
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1 Về phía Ngân Hàng
6.2.2 Chính quyền Địa Phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris