Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang
Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu:
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu)
1.4.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu)
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tín dụng Ngân hàng
2.1.2. Rủi ro tín dụng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG
3.1.Khái quát về Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang
3.3. Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang
3.4. Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang
3.5. Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang.
3.6. Tầm nhìn và chiến lược phát triển của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang
CHƯƠNG 4
Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG MHB CHI NHÁNH AN GIANG
4.1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang qua ba năm (2006-2008)
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang qua ba năm (2006-2008).
4.2.1. Phân tích tình hình huy động vốn từ năm 2006 đến năm 2008 của MHB chi nhánh An Giang
4.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn
4.3. Phân tích hiệu quả tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang từ 2006 đến 2008
4.3.1. Hệ số thu nợ
4.3.2. Dư nợ trên Nguồn vốn huy động
4.3.3. Nợ xấu trên tổng dư nợ
4.3.4. Vòng quay vốn tín dụng
4.3.5. Chỉ tiêu thu nhập lãi trên tổng thu nhập
4.4. Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang(2006-2008) và các biện pháp nhằm giúp Ngân hàng năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới
4.4.1. Tình hình rủi ro tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông
Cửu Long chi nhánh An Giang
4.4.2. Các biện pháp giúp Ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng và phát triển hơn trong tương lai
Chương 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA MHB CHI NHÁNH AN GIANG
5.1. Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn
5.2. Giải pháp năng cao hiệu quả sử dụng vốn.
5.2. Giải pháp năng cao hiệu quả thu nợ
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1.Kết luận
6.2.Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris