Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng băng sông cửu long chi nhánh Bến Tre

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng băng sông cửu long chi nhánh Bến Tre
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng
2.1.2 Thành phần vốn huy động của ngân hàng
2.1.3 Rủi ro tín dụng
2.1.4 Các vấn đề trong hoạt động cho vay của ngân hàng
2.1.5 Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.1.6 Hiệu quả hoạt động tín dụng
2.1.7 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hang
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH BẾN TRE
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MHB
3.1.1 Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long
3.1.2 Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Bến Tre
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ
3.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ các bộ phận
3.3 VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA MHB BẾN TRE
3.4 CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CUNG ỨNG
3.4.1 Huy động vốn
3.4.2 Sản phẩm khác
3.4.3 Cho vay
3.5 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MHB BẾN TRE QUA 3 NĂM (2006-2008)
3.5.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Bến Tre (2006-2008)
3.5.2 Kết quả hoạt động tín dụng của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006-2008)
3.5.3 So sánh kết quả hoạt động tín dụng với kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006-2008)
3.6 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009
3.6.1 Định hướng chung
3.6.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCLCHI NHÁNH BẾN TRE
4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY DỘNG VỐN QUA 3 NĂM (2006-2008)
4.1.1 Đánh giá chung cơ cấu nguồn vốn
4.1.2 Tình hình cụ thể về việc huy động vốn
4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY QUA 3 NĂM (2006-2008)
4.2.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.3 Doanh số cho vay theo mục đích
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU NỢ QUA 3 NĂM (2006-2008)
4.3.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn
4.3.2 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.3.3 Doanh số thu nợ theo mục đích
4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUA 3 NĂM (2006-2008)
4.4.1 Dư nợ theo thời hạn
4.4.2 Dư nợ theo thành phần kinh tế
4.4.3 Dư nợ theo mục đích
4.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỢ XẤU QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.5.1 Tình hình nợ xấu theo thời hạn
4.5.2 Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế
4.5.3 Tình hình nợ xấu theo mục đích
4.6 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA MHB BẾN TRE QUA 3 NĂM (2006-2008)
4.6.1 Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động
4.6.2 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn
4.6.3 Chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ
4.6.4 Chỉ tiêu hệ số thu nợ
4.6.5 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
4.6.6Chỉ tiêu thu nhập lãi trên chi phí lãi
4.6.7 Chỉ tiêu thu nhập lãi trên tổng thu nhập
4.6.8 Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng doanh thu
4.6.9 Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH BẾN TRE
5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.1.1 Những tồn tại
5.1.2 Những nguyên nhân dẫn đến nợ xấu của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Bến Tre
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG MHB BẾN TRE
5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.2.3 Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với chính quyền địa phương
6.2.2 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL Chi nhánh Bến Tre
6.2.3 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris