Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tín dụng ngân hàng
2.1.1.1.Khái niệm và vai trò của tín dụng ngân hàng
2.1.1.2.Nguyên tắc tín dụng
2.1.1.3.Điều kiện tín dụng
2.1.1.4. Một số hình thức tín dụng
2.1.1.5 Các loại đảm bảo tín dụng thông thường
2.1.2. Chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương Mại
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.1.3.1.Doanh số cho vay
2.1.3.2. Doanh số thu nợ
2.1.3.3. Dư nợ
2.1.3.4. Nợ quá hạn
2.1.3.5. Nợ xấu
2.1.3.6. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động
2.1.3.7. Hệ số thu nợ
2.1.3.8. Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ
2.1.3.9. Chỉ tiêu nợ xấu trên dư nợ
2.1.3.10. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM-CHI NHÁNH CẦN THƠ (EXIMBANK CẦN THƠ)
3.1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH EXIMBANK CẦN THƠ
3.1.1. Tổng quát về Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank Việt Nam)
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ ( Eximbank Cần Thơ)
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Cần Thơ
3.2. ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH EXIMBANK CẦN THƠ QUA 3 NĂM
3.2.1. Phân tích thu nhập
3.2.2. Phân tích chi phí
3.2.3. Phân tích lợi nhuận
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP EXIMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG
4.3.1. Khái quát tình hình cho vay vốn tai ngân hàng
4.3.2. Phân tích doanh số cho vay
4.3.2.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng
4.3.2.2. Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.3.3. Phân tích doanh số thu nợ
4.3.3.1. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng
4.3.3.2. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
4.3.4. Phân tích tình hình du nợ
4.3.4.1. Phân tích dư nợ theo thời hạn tín dụng
4.3.4.2. Phân tích dư nợ theo ngành kinh tế
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG EXIMBANK CẦN THƠ
4.4.1. Tỷ lệ giữa tổng dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động
4.4.2. Đánh giá theo vòng quay vốn tín dụng
4.4.3. Hệ số thu nợ
4.4.4. Đánh giá rủi ro tín dụng
4.4.4.1. Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ
4.4.4.2. Đánh giá rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CẦN THƠ
5.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH EXIMBANK CẦN THƠ
5.1.1.Gia tăng nguồn vốn huy động
5.1.2. Marketing- giới thiệu ngân hàng
5.1.3. Chú trọng đến việc phát triển chất lượng cán bộ tín dụng
5.1.4. Nâng cao chất lượng phục vụ
5.1.5. Chú trọng đến việc xây dựng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ
5.2.1. Xác định phương thức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với từng khách hàng
5.2.2. Chuyên môn hoá các hoạt động về thẩm định khách hàng, quản lý nợ, xử lý nợ
5.2.3. Đa dạng hoá danh mục cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro
5.2.4. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm tín dụng thông qua các công cụ phái sinh nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng
5.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
5.2.6. Xử lý kịp thời rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
6.2.2. Kiến nghị đối với địa phương
6.2.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.4. Kiến nghị đối với chi nhánh
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris