Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ -VIETINBANK Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ -VIETINBANK Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề cơ bản về tài trợ xuất nhập khẩu trong nền kinh tế hiện đại
2.1.1.1. Sự cần thiết của hoạt động xuất nhập khẩu
2.1.1.2. Nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.1.3. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu
2.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu
2.1.3. Tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.3.1. Khái niệm
2.1.3.2. Đặc điểm của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.3.3. Vai trò của tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
2.1.3.4. Các hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu ở ngân hàng thương mại
2.1.4 Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.1.4.1 Nợ xấu trên tổng dư nợ (%)
2.1.4.2 Dư nợ trên vốn huy động (%, lần)
2.1.4.3 Hệ số thu nợ (%, lần)
2.1.4.4 Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
2.1.4.5 Dư nợ trên tổng dư nợ (%)
2.1.4.6. Tỷ lệ dư nợ cho vay tài trợ XNK trên tổng dư nợ (%)
2.1.4.7. Tỷ lệ doanh số cho vay tài trợ XNK trên tổng nguồn vốn (%)
2.1.4.8. Tỷ lệ doanh số cho vay tài trợ XNK trên tổng doanh số cho vay (%)
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
3.2. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA VIETINBANK CẦN THƠ
3.2.1. Huy động vốn
3.2.2. Cho vay tín dụng
3.2.3. Bão lãnh
3.2.4. Thanh toán và tài trợ thương mại
3.2.5. Ngân quỹ
3.2.6. Thẻ và ngân hàng điện tử
3.3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN
3.4. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ
3.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.6. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.6.1. Thuận lợi
3.6.2. Khó khăn
3.7. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIETINBANK CẦN THƠ
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIETINBANK CẦN THƠ
4.1. TÌNH HÌNH CHUNG
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU QUA BA NĂM
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích dư nợ tín dụng
4.2.4. Hệ số thu nợ
4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU QUA 3 NĂM
4.3.1. Dư nợ tài trợ XNK /Vốn huy động
4.3.2. Dư nợ tài trợ XNK /Tổng dư nợ
4.3.3. Tỷ lệ nợ xấu tài trợ XNK
4.3.4. Hệ số thu nợ tài trợ XNK
4.3.5. Vòng quay vốn tín dụng tài trợ XNK
4.4. ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU QUA 3 NĂM
4.4.1. Tổng chi phí TT XNK/thu nhập TTXNK
4.4.2. Tổng Thu Nhập TT XNK/Tổng Dư Nợ TT XNK
4.4.3. Tổng Chi Phí TT XNK/Tổng Dư Nợ TT XNK
4.4.4. Lợi Nhuận TT XNK/Tổng Thu Nhập TT XNK
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ
5.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỌNG CỦA CHI NHÁNH
5.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ MỞ RỘNG QUY MÔ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK
5.3. GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Nhà nước và các cơ quan ban ngành
6.2.2. Đối với VIETINBANK Cần Thơ
6.2.3. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris