Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Sacombank chi nhánh Cần thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Sacombank chi nhánh Cần thơ
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Một số vấn đề về tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.1.2. Chức năng của tín dụng
2.1.1.3. Vai trò của tín dụng
2.1.1.4. Phân loại tín dụng
2.1.1.5. Nguyên tắc cho vay
2.1.2. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng
2.1.2.1. Rủi ro tín dụng
2.1.2.2. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.3. Tín dụng trung và dài hạn
2.1.3.1. Khái niệm
2.1.3.2. Các hình thức cho vay trung và dài hạn
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
2.1.4.1. Tổng dư nợ trên vốn huy động
2.1.4.2. Dư nợ trên tổng nguồn vốn
2.1.4.3. Hệ số thu nợ
2.1.4.4. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.1.4.5. Vòng quay vốn tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
3.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
3.2. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2.2. Chức năng hoạt động của chi nhánh
3.2.3. Cơ cấu tổ chức
3.2.4. Phân đoạn thị trường mục tiêu
3.2.5. Các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh
3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
3.3.1. Thu nhập
3.3.2. Chi phí
3.3.3. Lợi nhuận
3.4. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Chương 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tình hình huy động vốn
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn
4.1.1.1 Vốn huy động
4.1.1.2 Vốn điều chuyển
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.1.2.1 Tiền gửi tiết kiệm
4.1.2.2 Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
4.1.2.3 Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
4.2. Phân tích tình hình tín dụng trung và dài hạn
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.1.1. Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn
4.2.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.2. Tình hình thu nợ
4.2.2.1. Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn
4.2.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.2.3. Dư nợ trung và dài hạn
4.2.3.1. Dư nợ theo mục đích sử dụng vốn
4.2.3.2. Dư nợ theo đối tượng sử dụng
4.2.4. Nợ xấu trung và dài hạn
4.2.4.1. Nợ xấu theo mục đích sử dụng vốn
4.2.4.2. Nợ xấu theo đối tượng sử dụng
4.3. Đánh giá tình hình tín dụng của Sacombank qua các chỉ tiêu
4.3.1. Dư nợ/ tổng nguồn vốn
4.3.2. Dư nợ/ Vốn huy động
4.3.3. Hệ số thu nợ
4.3.4 Vòng quay vốn tín dụng
4.3.5. Hệ số rủi ro tín dụng
Chương 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. Tồn tại và nguyên nhân
5.2. Biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sacombank Cần
Thơ
5.2.1 Mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh
5.2.2. Tăng cường hoạt động huy động vốn
5.2.3. Chú trọng đến các sản phẩm, dịch vụ cá nhân, đem lợi ích đến khách hàng
5.2.4. Nâng cao hiệu quả cơ cấu tổ chức cán bộ nhân viên
5.2.5 Quan tâm nhiều hơn đến tín dụng nông nghiệp
5.2.6. Phát huy các điểm mạnh mà Ngân hàng đã đạt được
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.1.1. Những khó khăn còn tồn tại
6.1.2. Những mặt tích cực mà Ngân hàng đã đạt được
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với cơ quan nhà nước
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.3. Đối với Ngân hàng Hội sở
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris