Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và huy động vốn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và huy động vốn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mỏ Cày
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài
1.5. Căn cứ khoa học và thực tiễn
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Phương pháp luận
2.1.1. Tổng quan về tín dụng
2.1.2. Các qui định cụ thể về hoạt động tín dụng và huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNN huyện Mỏ Cày
2.1.2.1. Nguyên tắc cho vay
2.1.2.2. Điều kiện vay vốn
2.1.2.3. Lãi suất cho vay
2.1.2.4. Mức cho vay
2.1.2.5. Thời hạn cho vay
2.1.2.6. Phương thức cho vay
2.1.3. Một số khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng và huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Mỏ Cày tỉnh Bến tre 7
2.1.3.1. Một số khái niệm
2.1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng và huy động vốn tại. chi nhánh NHNo & PTNT huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thâp số liệu
2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNN & PTNT HUYỆN MỎ CÀY TỈNH BẾN TRE
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.1. Quá trình hình thành
3.1.2. Quá trình phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Mỏ Cày qua 3 năm 2004-2006
3.3.1. Doanh thu
3.3.2.Chi phí
3.3.3. Lợi nhuận sau thuế
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÌN DỤNG VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY TỈNH BẾN TRE
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1. Nguồn vốn
4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng
4.2.1. Tình hình chung hoạt động tín dụng
4.2.1.1. Doanh số cho vay
4.2.1.2. Doanh số thu nợ
4.2.1.3. Dư nợ
4.2.1.4. Nợ quá hạn
4.2.2. Doanh số cho vay
4.2.2.1. Doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.2.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.2.3. Doanh số cho vay theo đối tượng
4.2.3. Doanh số thu nợ
4.2.3.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.3.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.2.3.3. Doanh số thu nợ theo đối tượng
4.2.4. Dư nợ
4.2.4.1. Dư nợ theo thời hạn
4.2.4.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế
4.2.4.3. Dư nợ theo đối tượng
4.2.5. Nợ quá hạn
4.2.5.1. Nợ quá hạn theo thời hạn
4.2.5.2. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.2.5.3. Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn
4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Mỏ Cày Tỉnh Bến Tre
4.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn
4.3.1.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn
4.3.1.2. Vốn huy động / Dư nợ cho vay
4.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
4.3.2.1. Dư nợ /Tổng nguồn vốn
4.3.2.2. Doanh số dư nợ / Doanh số cho vay
4.3.2.3. Vòng quay vốn tín dụng
4.3.2.4. Nợ quá hạn /Tổng dư nợ
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY TỈNH BẾN TRE
5.1. Những kết quả đã đạt được trong hoạt động tín dụng và huy động vốn54
5.2. Những tồn tại Ngân hàng đang gặp phải trong hoạt động tín dụng và huy động vốn và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó
5.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.3.1. Tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng
5.3.2. Chính sách lãi suất
5.3.3. Khách hàng
5.3.4. Đa dạng hoá loại hình huy động vốn
5.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng
5.4.1. Nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ quản lí cán bộ tín dụng
5.4.2. Nâng cao năng lực thu hút khách hàng
5.4.3. Một số giải pháp khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với chính quyền địa phương
6.2.2. Đối với Ngân hàng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris