Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh
MỤC LỤC
-----o0o-----
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Thời gian nghiên cứu
1.3.2. Không gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Vài nét về tín dụng
2.1.2. Tổng quan về rủi ro tín dụng
2.1.3. Biểu hiện của rủi ro tín dụng
2.1.4. Một số hình thức tín dụng đặc thù
2.1.5. Nguyên tắc và điều kiện cho vay
2.1.6. Đối tượng cho vay
2.1.7. Lãi suất tín dụng
2.1.8. Đảm bảo tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHNo & PTNT CHI NHÁNH THỊ XÃ NGÃ BẢY - HẬU GIANG
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ
3.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng
3.2.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
3.3. KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CHO VAY
3.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 2006 - 2008
3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG NHỮNG NĂM QUA
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2009
3.6.1. Nguồn vốn huy động
3.6.2. Dư nợ đầu tư tín dụng
3.6.3. Nợ xấu và nợ tồn đọng
3.6.4. Thu lãi đến hạn và quá hạn
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH THỊ XÃ NGÃ BẢY - HẬU GIANG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
4.1.1 Hình thức huy động vốn
4.1.2. Kết quả huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH DOANH SỐ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
4.2.1. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng
4.2.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.3. Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng
4.3. PHÂN TÍCH DOANH SỐ THU NỢ CỦA NGÂN HÀNG
4.3.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng
4.3.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.3.3. Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng
4.4. PHÂN TÍCH DƯ NỢ CỦA NGÂN HÀNG
4.4.1. Dư nợ theo thời hạn tín dụng
4.4.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế
4.4.3. Dư nợ theo mục đích sử dụng
4.5. TÌNH HÌNH NĂM NHÓM NỢ CỦA NGÂN HÀNG
4.5.1 Nợ đủ tiêu chuẩn
4.5.2. Nợ cần chú ý
4.5.3. Nợ dưới tiêu chuẩn
4.5.4. Nợ nghi ngờ
4.5.5. Nợ có khả năng mất vốn
4.6. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 2006 - 2008
4.6.1. Tổng dư nợ trên vốn huy động ( % )
4.6.2. Tổng dư nợ trên tổng tài sản ( % )
4.6.3. Hệ số thu nợ ( % )
4.6.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ ( % )
4.6.5. Vòng quay vốn tín dụng ( Vòng )
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT THỊ XÃ NGÃ BẢY - HẬU GIANG
5.1. THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ
5.1.1. Thành tựu
5.1.2. Hạn chế
5.2. GIẢP PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO
Chương 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với ngân hàng cấp trên
6.2.2. Kiến nghị đối với chính quyền địa phương
6.2.3. Đối với chi nhánh
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris