Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo tại công ty lương thực Tiền Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo tại công ty lương thực Tiền Giang
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Xuất khẩu - Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế của một quốc gia
2.1.2 Một số vấn đề liên quan đến phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3 Khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.1.4 Phân tích các tỷ số tài chính
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
3.1.1 Quá trình thành lập và phát triển
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
3.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban
3.1.4 Thành tích nổi bật của công ty. Thuận lợi v à khó khăn - hạn chế ..
Phân tích hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo tại công ty l ương thực Tiền Giang
3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY23
3.2.1 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tổng thể ở 3 năm
3.2.2 Đánh giá các tỷ số tài chính tại công ty
3.3 ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG TƯƠNG LAI
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO
4.1.1 Phân tích doanh thu xuất khẩu
4.1.2 Phân tích chi phí xuất khẩu
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
4.2.1 Phân tích sự biến động lợi nhuận xuất khẩu
4.2.2 Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO XUẤT KHẨU GẠO TRONG THỜI GIAN TỚI
5.1 CÁC MẶT TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2 CÁC GIẢI PHÁP
5.2.1 Biện pháp tăng sản lượng
5.2.2 Biện pháp về giá
5.2.3 Các biện pháp khác
5.3 PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO
5.3.1 Đầu tư cho công tác Marketing
5.3.2 Cải thiện tình hình tài chính
5.3.3 Cải thiện cơ sở vật chất
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với công ty lương thực Tiền Giang
6.2.2 Đối với Nhà Nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris