Luận văn Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân h àng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân h àng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề chung về thẻ ngân hàng
2.1.1.1 Khái niệm về thẻ ngân hàng
2.1.1.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ
2.1.1.3 Phân loại thẻ
2.1.1.3.1 Theo đặc tính kỹ thuật
2.1.1.3.2 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ
2.1.1.4 Các chủ thể tham gia vào hoạt động phát hành và thanh toán thẻ
2.1.1.4.1 Ngân hàng phát hành thẻ
2.1.1.4.2 Chủ thẻ
2.1.1.4.3 Ngân hàng thanh toán
2.1.1.4.4 Đơn vị chấp nhận thẻ
2.1.2 Quy trình phát hành và sử dụng thẻ thanh toán
2.1.2.1 Quy trình phát hành thẻ
2.1.2.1 Quy trình thanh toán thẻ
2.1.3 Khái quát về thẻ ATM
2.1.3.1 Khái niệm
2.1.3.2 Một số loại thẻ thanh toán thông dụng ở Vietcombank Việt Nam
2.1.3.2.1 Thẻ ghi nợ nội địa
2.1.3.2.2 Thẻ ghi nợ quốc tế
2.1.3.2.3 Thẻ tín dụng quốc tế
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.1.1 Giới thiệu Vietcombank Việt Nam
3.1.1.1 Lịch sử hình thành
3.1.1.2 Những thành tựu
3.1.2 Giới thiệu Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
3.2.1 Cơ cấu tổ chức, quản lý
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ
3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB CẦN THƠ
3.3.1 Nguồn vốn
3.3.2 Sử dụng vốn
3.3.3 Kinh doanh ngoại tệ
3.3.4 Kinh doanh thẻ
3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VCB CẦN THƠ
3.4.1 Thu nhập
3.4.2 Chi phí
3.4.3 Lợi nhuận
3.5 QUY TRÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN ATM TẠI VCB CẦN THƠ
3.5.1 Quy trình phát hành thẻ
3.5.2 Quy trình sử dụng và thanh toán thẻ
3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG
3.6.1 Thuận lợi
3.6.2 Khó khăn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
4.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ
4.1.1 Công tác phát hành thẻ
4.1.2 Tình hình phát hành thẻ theo địa bàn
4.1.3 Tình hình phát hành thẻ của các Ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ
4.2.1 Tình hình thanh toán qua máy ATM
4.2.2 So sánh doanh số thanh toán thẻ Connect 24 và tín dụng quốc tế
4.2.3 Số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống
4.2.4 Số phí thu từ dịch vụ thẻ
4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ
4.3.1 Yếu tố môi trường vĩ mô
4.3.1.1 Môi trường quốc tế
4.3.1.2 Môi trường kinh tế
4.3.1.3 Môi trường pháp lý
4.3.1.4 Hạ tầng công nghệ - khoa học kỹ thuật
4.3.2 Yếu tố môi trường vi mô
4.3.2.1 Khách hàng
4.3.2.2 Ngân hàng
4.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh
4.4 PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI
4.4.1 Phân tích SWOT
4.4.1.1 Điểm mạnh
4.4.1.2 Điểm yếu
4.4.1.3 Cơ hội
4.4.1.4 Thách thức
4.4.1.5 Ma trận SWOT
4.4.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng trong tương lai
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ ATM
5.1 HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN
5.2 GIẢI PHÁP
5.2.1 Tăng số lượng máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ
5.2.2 Tăng các dịch vụ tiện ích trên máy ATM
5.2.3 Phát triển các liên minh thẻ và thành lập hệ thống chuyển mạch thẻ thống nhất
5.2.4 Tăng tính bảo mật và an toàn cho thẻ thanh toán
5.2.5 Thực hiện tốt công tác khách hàng
5.2.6 Nâng cao nghiệp vụ của nhân viên
5.2.7 Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước
6.2.2 Kiến nghị với VCB cần thơ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris