Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết cần nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Phạm vi về thời gian
1.4.2 Phạm vi về không gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số khái niệm về hình thức chăn nuôi, khái niệm về chi phí, doanh thu và lợi nhuận
2.1.2 Cơ sở lý luận về kênh phân phối
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG THÁP
3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Khí hậu và thời tiết
3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội
Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp
3.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GÀ CỦA CÁC HỘ Ở TỈNH ĐỒNG THÁP
3.2.1 Các yếu tố quyết định hiệu quả chăn nuôi gà của các hộ ở Đồng Tháp.. 17 3.2.2 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chăn nuôi của các trại nhỏ lẻ và trại lớn.
3.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CÁC HỘ CHĂN NUÔI GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG THÁP
3.3.1 Phân tích chi phí chăn nuôi
3.3.2 Kết quả chăn nuôi gà thịt Ở Đồng Tháp
3.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN
3.4.1 Phân tích hồi quy tương quan các nhân tố ảnh hưởng đến tổng sản lượng xuất chuồng của các hộ chăn nuôi.
3.4.2 Phân tích hồi quy tương quan các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hộ chăn nuôi
Chương 4: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG THÁP
4.1 PHÂN TÍCH CHUỖI SẢN PHẨM GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP TỪ SẢN XUẤT ĐẾN TIÊU THỤ
4.1.1 Kênh tiêu thụ gà công nghiệp lấy thịt
4.1.2 Phân tích chi phí và hiệu quả hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối
4.2 SO SÁNH PHÚC LỢI GIỮA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI HÀNG HÓA.
Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP LÀM TĂNG KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ GÀ THỊT CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG THÁP
5.1 ĐỐI VỚI HỘ CHĂN NUÔI
5.2 ĐỐI VỚI NGƯỜI THU GOM
5.3 ĐỐI VỚI LÒ GIẾT MỔ
5.4 GIẢI PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phân tích hiệu quả sản suất và tiêu thụ gà thịt công nghiệp ở Đồng Tháp
6.1 KẾT LUẬN
6.1.1 Đối với hộ chăn nuôi
6.1.2 Đối với người thu gom
6.1.3 Đối với lò giết mổ
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với các hộ chăn nuôi
6.2.2 Đối với hộ thu gom
6.2.3 Đối với lò giết mổ
6.2.4 Đối với nhà nước và các cấp chính quyền
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris