Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình trồng bưởi xen canh và chuyên canh ở Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình trồng bưởi xen canh và chuyên canh ở Hậu Giang
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1.Lí do chọn đề tài
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3.Lược khảo tài liệu có liên quan
1.4.Câu hỏi nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Phương pháp luận
2.1.1.Khái niệm về nông hộ
2.1.2.Khái quát về kinh tế hộ
2.1.3. Khái niệm về hiệu quả
2.1.4.Hiệu quả tài chính
2.1.5.Hiệu quả kinh tế
2.1.6.Chi phí cơ hội
2.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trồng bưởi của nông hộ
2.1.7.1.Các yếu tố về chi phí
2.1.7.2.Các yếu tố về doanh thu và cách tính
2.1.8.Các yếu tố ảnh hướng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng bưởi
2.1.8.1.Các yếu tố về chi phí và cách tính
2.1.8.2.Các yếu tố về lợi ích và cách tính
2.1.9.Chi phí trung gian (IC) và giá trị gia tăng (VA)
2.2.Phương pháp nghiên cứu
2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2.Phương pháp phân tích
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ HẬU GIANG VÀ BƯỞI PHÚ HỮU
3.1.Tổng quan về Hậu Giang
3.2.Tình hình trồng bưởi năm roi ở các tỉnh
3.2.1.Tỉnh Vĩnh Long
3.2.2.Tỉnh Tiền Giang
3.3.Tổng quan về bưởi năm roi ở Hậu Giang
3.3.1. Nguồn gốc cây bưởi năm roi Hậu Giang
3.3.2.Tình hình trồng bưởi Hậu Giang qua các năm
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA TRỒNG BƯỞI XEN CANH VÀ TRỒNG BƯỞI THÂM CANH
4.1.Phân tích thực trạng trồng bưởi ở Hậu Giang
4.1.1. Đặc điểm của nông hộ trồng bưởi
4.1.2.Lao động tham gia trồng bưởi
4.1.3. Về lí do trồng bưởi
4.1.4.Về diện tích trồng bưởi và mật độ trồng bưởi
4.1.5.Về chu kì sống
4.1.5.Về giống cây trồng
4.1.6. Về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
4.1.7.Về trang bị khoa học kĩ thuật
4.1.8.Về hợp tác trong sản xuất
4.1.9.Về hoạt động thu hoạch bưởi
4.1.10.Về hoạt động bán bưởi
4.2.Phân tích hiệu quả tài chính của các mô hình trồng bưởi
4.2.1.Các loại chi phí trong trồng bưởi
4.2.1.1.Mô hình xen canh
4.2.1.2. Mô hình thâm canh
4.2.1.3. Kết quả tính toán của chi phí
4.2.2.Doanh thu trồng bưởi theo các mô hình
4.2.2.1.Mô hình xen canh
4.2.2.2.Mô hình trồng thâm canh
4.2.2.3. Kết quả tính toán của doanh thu
4.2.3.Hiệu quả tài chính của các mô hình trồng bưởi
4.2.4.Giá trị gia tăng (VA) dưa trên hiệu quả tài chính của trồng bưởi thâm canh và xen canh
4.2.5.Phân tích các chỉ số tài chính thể hiện hiệu quả trồng bưởi xen canh và thâm canh
4.3.Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng bưởi xen canh và thâm canh
4.3.1.Hiệu quả kinh tế của trồng bưởi xen canh và thâm canh
4.3.2.Giá trị gia tăng dựa trên hiệu quả kinh tế của mô hình trồng bưởi xen canh và thâm canh
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TRỒNG BƯỞI
5.1.Những thuận lợi và tồn tại trong việc trồng bưởi
5.1.1. Những thuận lợi trong việc trồng bưởi
5.1.2. Những tồn tại trong trồng bưởi
5.2. Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển cho ngành trồng bưởi
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1.Kết luận
6.2.Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris