Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của hộ xã viên Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của hộ xã viên Huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
1.4.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu)
1.4.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu)
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Cơ sở lý luận về HTX
2.1.1.1 Định nghĩa và đặc điểm HTX
2.1.1.2 Nguyên tắc hoạt động
2.1.1.3 Định nghĩa hộ nông dân và hộ xã viên
2.1.1.4 Quyền lợi và nghĩa vụ của xã viên khi tham gia HTX
2.1.1.5 Vai trò của HTXNN trong nền kinh tế hiện nay
2.1.2 Một số khái niệm khác
2.1.2.1 Các chỉ tiêu kinh tế
2.1.2.2 Định nghĩa các phương pháp phân tích
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa của hộ xã viên
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu (theo từng mục tiêu)
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN -
KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN CỜ ĐỎ
3.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Điều kiện tự nhiên
3.2. Đặc điểm kinh tế văn hoá xã hội
3.2.1. Dân số và lao động nông nghiệp
3.2.2 Cơ sở hạ tầng
3.2.3. Khái quát thực trạng nông nghiệp Huyện
3.2.3.1 Sản xuất nông nghiệp
3.2.3.2 Kinh tế hợp tác và HTX
3.2.4. Đánh giá các yếu tố liên quan đến hoạt động nông nghiệp Huyện.. 39 CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÚA CỦA HỘ XÃ VIÊN
4.1. Nguồn lực của xã viên và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của hộ
4.1.1. Nguồn lao động của hộ
4.1.2. Độ tuổi, trình độ học vấn
4.1.3. Diện tích đất sản xuất lúa
4.1.4. Điều kiện tự nhiên, thuỷ lợi, giao thông
4.1.5 Nhu cầu vốn sản xuất lúa
4.1.6 Các nhân tố tác động hộ tham gia vào mô hình HTX
4.1.7 Chi phí sản xuất lúa
4.1.8. Phân tích các tỷ số tài chính của vụ Hè Thu và Vụ Đông Xuân
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của hộ xã viên
4.2.1. Giá cả
4.2.2. Năng suất
Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa của hộ xã viên
4.2.3. Kênh tiêu thụ
4.3 Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ ..55 4.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa của hộ xã viên
4.4.1. Phân tích các nhân tố tác động đến năng suất qua phương trình hồi quy
4.4.1.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Hè Thu
4.4.1.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân
4.4.2. Phân tích lợi nhuận qua phương trình hồi quy
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ ĐẢM BẢO TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÚA CHO HỘ XÃ VIÊN
5.1 Tồn tại những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ lúa của hộ xã viên
5.2. Một số giải pháp
5.2.1 Giải pháp nâng cao năng suất
5.2.2 Giải pháp tăng lợi nhuận
5.2.3 Giải pháp về kênh tiêu thụ
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris