Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Phú Hữu tỉnh Hậu Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Phú Hữu tỉnh Hậu Giang
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI (Market Channels)
2.1.1 Một số khái niệm
2.1.2 Lý thuyết về thị trường nông sản
2.1.2.1 Khái niệm
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức của thị trường nông sản
2.1.2.3 Vai trò của thị trường nông sản
2.1.3 Khái niệm về kênh phân phối sản phẩm
2.1.4 Vai trò của kênh phân phối và các trung gian
2.1.5 Chức năng của các kênh marketing
2.2 PHÂN TÍCH LỢI ÍCH - CHI PHÍ (COST - BENEFIT ANALYSIS)
2.3 LÝ THUYẾT VỀ MARKETING BIÊN TẾ VÀ LỢI NHUẬN BIÊN TẾ
2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
2.4.2 Phương pháp phân tích dữ liệu
Chương 3. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỈNH HẬU GIANG
3.1.1 Lịch sử hình thành
3
3.1.3* Tình hình dân số
3.1.4 Tình hình nông nghiệp
3.1.5 Tình hình kinh tế - xã hội
3.2 SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN CHÂU THÀNH - HẬU GIANG
3.2.1 Về nông nghiệp
3.2.2 Về công nghiệp
3.2.3 Về thủ công, mỹ nghệ
3.3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH HẬU GIANG
3.3.1 Định hướng chung
3.3.2 Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2009
3.3.3 Đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn đầu tư khác
3.3.4 Các giải pháp thực hiện
3.4 GIỚI THIỆU VỀ BƯỞI NĂM ROI PHÚ HỮU - HẬU GIANG
3.4.1 Nguồn gốc bưởi Năm Roi
3.4.2 Đặc điểm của bưởi Năm Roi
3.4.3 Lợi ích của bưởi Năm Roi
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA BƯỞI NĂM ROI PHÚ HỮU TỈNH HẬU GIANG
4.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BƯỞI NĂM ROI PHÚ HỮU - HẬU GIANG
4.1.1 Những thông tin chung về nông hộ
4.1.2 Những thuận lợi và khó khăn khi trồng bưởi
4.1.2.1 Thuận lợi
4.1.2.2 Khó khăn
4.1.3 Tình hình sản xuất
4.1.3.1 Vốn sản xuất
4.1.3.2 Lao động
4.1.3.3 Tình hình canh tác
4.1.3.4 Tập quán canh tác
4.1.3.5 Việc sử dụng đất
4.1.3.6 Giống
4.1.3.7 Phân bón và thuốc trừ sâu
4.1.3.8 Thu hoạch
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT BƯỞI NĂM ROI CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
4.2.1 Phân tích chi phí sản xuất của hai mô hình trồng bưởi Năm Roi theo từng giai đoạn
4.2.2 Phân tích Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận của hai mô hình trồng bưởi Năm Roi theo từng giai đoạn
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH KÊNH TIÊU THỤ BƯỞI NĂM ROI PHÚ HỮU TỈNH HẬU GIANG
5.1 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ
5.1.1 Tình hình chung về tiêu thụ nông sản
5.1.2 Hoạt động tiêu thụ
5.1.2.1 Hình thức bán
5.1.2. 2 Hình thức thanh toán
5.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ bưởi Năm Roi
5.1.3.1 Chất lượng
5.1.3.2 Sản lượng
5.1.3.3 Giá, mùa vụ
5.2 PHÂN TÍCH KÊNH MARKETING BƯỞI NĂM ROI PHÚ HỮU TỈNH HẬU GIANG
5.2.1 Những tác nhân trong hệ thống kênh marketing bưởi Năm Roi
5.2.1.1 Nông dân trồng bưởi Năm Roi
5.2.1.2 Thương lái
5.2.1.3 Vựa
5.2.1.4 Doanh nghiệp
5.2.1.5 Người bán sỉ
5.2.1.6 Người bán lẻ
4.1.1.7 Các tác nhân khác
5.3 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA HỆ THỐNG MARKETING BƯỞI NĂM ROI HUYỆN CHÂU THÀNH - HẬU GIANG
5.3.1 Phân tích chi phí marketing và lợi nhuận biên
5.3.1.1 Phân tích chi phí marketing và lợi nhuận biên của Thương lái
5.3.1.2 Phân tích chi phí marketing và lợi nhuận biên của Vựa
5.3.1.3 Phân tích chi phí marketing và lợi nhuận biên của Doanh nghiệp
5.3.2 Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp
5.4 TÍNH CẠNH TRANH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BƯỞI NĂM ROI
Chương 6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BƯỞI NĂM ROI PHÚ HỮU - HẬU GIANG
6.1 GIẢI PHÁP TRONG SẢN XUẤT
6.1.1 Tăng cường công tác khuyến nông
6.1.2 Thành lập cửa hàng chuyên cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu cho nông dân
6.1.3 Đối với chính quyền địa phuơng
6.1.4. Về tiêu thụ bưởi Năm Roi
6.2 GIẢI PHÁP TRONG TIÊU THỤ
6.2.1. Đối với nông dân
6.2.2. Đối với thương lái
6.2.3. Đối với doanh nghiệp
6.2.4. Đối với chính quyền địa phương
6.2.5. Về phía Nhà nước
Chương 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. KẾT LUẬN
7.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris