Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Lý thuyết về tín dụng và bản chất tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm tín dụng
2.1.1.2 Bản chất tín dụng
2.1.1.3 Vai trò của tín dụng
2.1.2 Nguồn vốn trong hoạt động của ngân hàng
2.1.2.1 Khái niệm nguồn vốn ngân hàng
2.1.2.2 Các loại nguồn vốn của ngân hàng
2.1.3 Tài sản trong hoạt động của ngân hàng
2.1.3.1 Khái niệm tài sản
2.1.3.2 Phân loại tài sản
2.1.4 Các chỉ tiêu phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn
2.1.4.1 Các chỉ tiêu phân tích nguồn vốn
2.1.4.2 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội địa phương và môi trường kinh doanh trong năm 2009
3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội địa phương
3.1.2 Môi trường kinh doanh tại địa phương trong năm 2009
3.2 Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam
3.3 Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ
3.3.1 Lịch sử hình thành
3.3.2 Cơ cấu tổ chức
3.4 Quy trình tín dụng và nghệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ
3.4.1 Quy trình tín dụng
3.4.2 Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu
3.5 Phân tích sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2006 - 2008
3.5.1 Phân tích kết quả kinh doanh
3.5.2 Thuận lợi và khó khăn
3.6 Phương hướng trong năm 2009 của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1 Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng
4.1.3 Phân tích chi phí của ngân hàng
4.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn
4.2.1 Phân tích tình hình tài sản của ngân hàng
4.2.2 Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng
4.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.2.2 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.2.2.3 Phân tích doanh số cho vay theo loại hình doanh nghiệp
4.2.3 Phân tích tình hình thu nợ của ngân hàng
4.2.3.1 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.3.2 Phân tích doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
4.2.3.3 Phân tích doanh số thu nợ theo loại hình doanh nghiệp
4.2.4 Phân tích tình hình dư nợ của ngân hàng
4.2.4.1 Phân tích doanh số dư nợ theo thời hạn
4.2.4.2 Phân tích doanh số dư nợ theo ngành kinh tế
4.2.4.3 Phân tích doanh số dư nợ theo loại hình doanh nghiệp
4.2.5 Phân tích tình hình nợ xấu của ngân hàng
4.2.5.1 Nợ xấu trên tổng dư nợ
4.2.5.2 Phân tích tình hình nợ xấu theo thời hạn
4.2.5.3 Phân tích tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế
4.2.5.4 Phân tích tình hình nợ xấu theo loại hình doanh nghiệp
4.3 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ
4.3.1 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn
4.3.2 Tổng dư nợ trên tổng tài sản
4.3.3 Doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân
4.3.4Khảo sát khả năng sinh lời của ngân hàng
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1 Những thuận lợi và khó khăn
5.1.1 Thuận lợi
5.1.2 Khó khăn
5.2 Giải pháp
5.2.1 Về huy động vốn
5.2.2 Về hiệu quả hoạt động tín dụng
5.2.3 Về phát triển sản phẩm dịch vụ, công nghệ thông tin
5.2.4 Về quản trị điều hành, phát triển mạng lưới và nguồn nhân lực
5.2.5 Về hợp tác phát triển
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với nhà nước
6.2.2 Đối với ngân hàng nhà nước
6.2.3 Đối với BIDV Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris