Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản Cửu Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản Cửu Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1.Khái niệm, phân loại, đặc điểm của vốn
2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng Vốn
2.1.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.4. Phân tích tình hình tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát tri ển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG QUA 3 NĂM 2006 - 2008
3.2.1 Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
3.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản Cửu Long qua 3 năm 2006 - 2008
3.2.3. Thuận lợi và khó khăn
3.2.4. Phương hướng phát triển
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẤN DƯƠNG
4.1. ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY
4.1.1. Cơ cấu vốn của công ty cổ phần thủy sản Cửu Long
4.1.2. Phân tích sự phân bổ nguồn vốn cho tài sản của Công ty
4.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
4.2.1. Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định
4.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
4.2.3. Khả năng sinh lợi của vốn
4.2.4. Phân tích khả năng sinh lợi của công ty qua 3 năm
4.2.5. Phân tích các tỷ số hiệu quả hoạt động
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
4.3.1. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán
4.3.2. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CPTS CỬU LONG
5.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ TÀI SẢN
5.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định
5.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH
5.2.1. Tăng doanh thu
5.2.2. BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris