Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.1.1. Mục tiêu chung
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
4.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm của vốn
2.1.2. Nguồn hình thành nên Vốn trong sản xuất kinh doanh
2.1.3. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng Vốn
2.1.4. Khái quát Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.5. Các tỷ suất phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn
2.1.6. Một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp cọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU THỰC TRẠNG CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Quy mô và lĩnh vực hoạt động
3.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY
3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
3.3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 3 NĂM 2006- 2008
3.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI
CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VỐN CỦA CÔNG TY QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
4.1.1. Phân tích tài sản
4.1.2. Phân tích nguồn vốn
4.2. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
4.2.1. Phân tích số vòng quay vốn
4.2.2. Phân tích tốc độ luân chuyển hàng hóa
4.2.3. Thời hạn thanh toán
4.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
4.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
4.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN QUA CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN
4.4.1. Tỷ lệ lãi gộp
4.4.2. Tỷ lệ lãi ròng
4.4.3. Phân tích khả năng sinh lời của tài sản (ROA)
4.4.4. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)
4.5. PHÂN TÍCH DUPONT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
5.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ
5.2.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn l ưu động
5.2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
5.1.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hi ệu quả sử dụng vốn kinh doanh
5.1.4. Một số giải pháp khác để hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris