Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Phân loại tín dụng
2.1.1.3. Chức năng của tín dụng
2.1.1.4. Vai trò của tín dụng
2.1.1.5. Ý nghĩa của tín dụng
2.1.2. Nguồn vốn trong hoạt dộng ngân hàng
2.1.2.1. Khái niệm
2.1.2.2. Giới thiệu các loại nguồn vốn của ngân hàng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng
2.1.3.1. Hệ số thu nợ
2.1.3.2. Các chỉ tiêu phân tích nghiệp vụ cho vay
2.1.3.3. Các chỉ tiêu phân tích nguồn vốn
2.3.1.4. Lãi suất bình quân đầu vào
2.3.1.5. Hệ số doanh lợi
2.3.1.6. Hệ số ROA
2.3.1.7. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG
3.1. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2008
3.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng
3.1.2. Hoạt đồng tín dụng của ngân hàng trong năm 2008
3.2. KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG
3.2.1. Lịch sử hình thành
3.2.2. Quá trình phát triển
3.2.3. Định hướng tương lai
3.2.4. Cơ cấu tổ chức và điều hành
3.2.4.1 Sơ đồ tổ chức
3.2.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
3.3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ 2008
3.4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009
3.4.1. Mục tiêu tổng quát
3.4.2. Mục tiêu cụ thể
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CHO VAY TẠI
CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.3. Phân tích chi phí của ngân hàng
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo đối tượng
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.2.1. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo đối tượng
4.2.2.3. Hệ số thu nợ
4.2.3. Phân tích doanh số dư nợ
4.2.3.1. Phân tích doanh số dư nợ theo thời hạn
4.2.3.2. Phân tích dư nợ theo đối tượng
4.2.4. Phân tích nợ xấu theo thời hạn
4.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
4.3.1. Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn
4.3.2. Tổng dư nợ trên vốn huy động
4.3.3. Vòng quay vốn tín dụng
4.3.4. Hệ số rủi ro tín dụng
4.3.5. Hệ số doanh lợi
4.3.6. Hệ số ROA
CHƯƠNG 5 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI
CHI NHÁNH TỈNH SÓC TRĂNG
5.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008
5.1.1. Những mặt làm được
5.1.2. Những mặt còn hạn chế
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
5.2.1. Về công tác huy động vốn
5.2.2. Về công tác tín dụng
5.2.3. Về công tác tài chính
5.2.4. Về chất lượng tín dụng
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Ngân hàng
6.2.2. Đối với địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris