Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ
MỤC LỤC
Lời cảm tạ
Lời cam đoan
Nhận xét của cơ quan thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Nhận xét của giáo viên phản biện
Mục lục
Danh mục biểu bảng
Danh mục hình
Danh mục các chữ viết tắt
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng
2.1.2. Nguồn vốn trong hoạt động của ngân hàng
2.1.3. Khái niệm và phân loại tài sản của Ngân hàng
2.1.4 Nguyên tắc cho vay
2.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
#VALUE!
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành
3.1.3. Quy trình tín dụng và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.. 21 3.2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 - 2008
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI CỦA NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG
4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.3. Phân tích chi phí của ngân hàng
4.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
4.3.1 Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng
4.3.2 Phân tích tình hình thu nợ của ngân hàng
4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ của ngân hàng
4.3.4 Phân tích tình hình nợ xấu tại ngân hàng
4.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỒN CỦA MHB CẦN THƠ
4.4.1. Tổng dư nợ trên tổng vốn huy động
4.4.2. Tổng dư nợ trên tổng tài sản
4.4.3. Doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân
4.4.4.Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO NGÂN HÀNG MHB CẦN THƠ
5.1. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1. Những cơ hội do môi trường kinh doanh mang lại
5.1.2. Những thách thức từ phía môi trường kinh doanh
5.2. YẾU TỐ BÊN TRONG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
5.2.1. Điểm mạnh của Ngân hàng
5.2.2. Điểm yếu kém cần khắc phục của Ngân hàng
5.2. GIẢI PHÁP
5.2.1. Về huy động vốn:
5.2.2 Về sử dụng vốn
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris