Luận văn Phân tích hiệu quả tài chính trồng bưởi của nông hộ ở huyện Châu Thành, Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả tài chính trồng bưởi của nông hộ ở huyện Châu Thành, Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiển
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Kiểm định giả thuyết
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.3.3 Nhu cầu thông tin
1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.4.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
1.4.2 Giới hạn về nội dung
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm về nông hộ
2.1.2 Các khái niệm liên quan đến sản xuất
2.1.2.1 Khái niệm sản xuất
2.1.2.2 Các nguồn lực đầu vào của quá trình sản xuất
2.1.2.3 Hiệu quả
2.1.2.4 Khái niệm sản phẩm
2.1.2.5 Khái niệm về chất lượng sản phẩm
2.1.3 Đặc điểm của bưởi Năm Roi và kỹ thuật trồng
2.1.3.1 Một số đặc điểm của cây bưởi Năm Roi
2.1.3.2 Kỹ thuật trồng bưởi Năm Roi
2.1.4 Các yếu tố về chi phí và doanh thu có liên quan đến việc trồng bưởi của nông hộ
2.1.4.1 Các yếu tố chi phí và cách xác định chi phí
2.1.4.2 Doanh thu và cách xác định doanh thu
2.1.5 Các tỷ số tài chính dùng để đánh giá hiệu quả sản xuất
2.1.6 Một số phương pháp phân tích sử dụng trong đề tài
2.1.6.1 Phương pháp so sánh
2.1.6.2 Phân tích thống kê mô tả (Descriptive Statistic)
2.1.6.3 Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí CBA
2.1.6.4 Phương pháp tiêu chuẩn hiện giá thuần NPV (Net Present Value)
2.1.6.5 Tiêu chuẩn tỷ suất sinh lợi nội bộ IRR (Internal Rate of Return)
2.1.6.6 Ma trận SWOT
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT BƯỞI NĂM ROI TRÊN ĐỊA HUYỆN CHÂU THÀNH, HẬU GIANG
3.1 THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1.1 Thông tin chung về tỉnh Hậu Giang
3.1.1.1 Địa hình
3.1.1.2 Khí hậu
3.1.1.3 Thủy văn
3.1.1.4 Về dân số và lao động
3.1.1.5 Quy mô kinh tế
3.1.2 Thông tin chung về huyện Châu Thành
3.1.2.1 Dân số
3.1.2.2 Về kinh tế
3.1.3 Tình hình trồng bưởi và cây có múi ở huyện Châu Thành
3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT BƯỞI CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
3.2.1 Thông tin chung về nông hộ
3.2.2 Diện tích canh tác và số lao động tham gia trồng bưởi
3.2.3 Lý do trồng bưởi
3.2.4 Mật độ trồng và chu kỳ của bưởi và cây xen canh
3.2.5 Công tác giống
3.2.6 Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
3.2.6.1 Nơi mua phân, tiêu chí chọn mua và phương thức thanh toán
3.2.6.2 Sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
3.2.7 Công tác tập huấn kỹ thuật và khuyến nông
3.2.7.1 Tình hình tham gia tập huấn
3.2.7.2 Ứng dụng khoa học kỹ thuật
3.2.8 Tính hợp tác trong sản xuất
3.2.9 Tình hình thu hoạch và tiêu thụ bưởi trên địa bàn
3.2.9.1 Tình hình thu hoạch
3.2.9.2 Tình hình tiêu thụ
3.2.9.3 Thông tin thị trường
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRỒNG BƯỞI CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
4.1 PHÂN TÍCH CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA HAI MÔ HÌNH TRỒNG BƯỞI XEN CANH VÀ CHUYÊN CANH
4.1.1 Phân tích CPXDCB của mô hình trồng bưởi xen canh
4.1.2 Phân tích CPXDCB của mô hình trồng bưởi chuyên canh và so sánh với mô hình trồng bưởi xen canh
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TRỒNG BƯỞI CỦA NÔNG HỘ THEO TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN NPV VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI IRR
4.2.1 Phân tích hiệu quả theo NPV
4.2.2 Phân tích hiệu quả theo IRR
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỒNG BƯỞI CHO NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG
5.1 NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NÔNG HỘ TRỒNG BƯỞI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
5.1.1 Điểm mạnh
5.1.2 Điểm yếu
5.1.3 Cơ hội
5.1.4 Thách thức
5.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT BƯỞI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với người trồng bưởi
6.2.2 Kiến nghị đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris