Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các khái niệm
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Vai trò của tín dụng
2.1.1.3. Những qui định về tín dụng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.1.4. Vấn đề đảm bảo nợ vay
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY - BẾN TRE
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
3.1.4. Qui tín dụng của Ngân hàng
3.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH MỎ CÀY QUA BA NĂM 2005 - 2007
3.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh
3.2.1.1. Về thu nhập
3.2.1.2. Về chi phí
3.2.1.3. Về lợi nhuận
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY NĂM 2008
3.3.1. Chỉ tiêu cụ thể
3.3.2. Những biện pháp tổ chức thực hiện
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY - BẾN TRE
4.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY
4.1.1. Đánh giá chung về tình hình nguồn vốn của Ngân hàng
4.1.2. Đánh giá chung về tình hoạt động tín dụng của Ngân hàng
#VALUE!
4.1.3.1. Tình hình cho vay của Ngân hàng
4.1.3.2. Tình hình thu nợ
4.1.3.3. Tình hình dư nợ cho vay của Ngân hàng
4.1.3.4. Tình hình nợ quá hạn
4.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh qua ba năm 2005-2007
4.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY
4.2.1. Ưu điểm
4.2.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY
5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.1.1. Từ phía Ngân hàng
5.1.2. Về phía khách hàng
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
5.2.1.Về huy động vốn
5.2.2.Tăng quy mô khoản vay
5.2.3.Giảm tỉ lệ nợ quá hạn
5.2.4. Mở rộng mạng lưới phục vụ
5.2.5. Đào tạo đội ngũ cán bộ tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với chi nhánh NHNo huyện Mỏ Cày
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
6.2.3. Đối với các ban ngành có liên quan
6.2.4. Đối với Ngân hàng cấp trên
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris