Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu chọn đề tài
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiệu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian thực hiện nghiên cứu
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm, đặc điểm tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Đặc điểm
2.1.2 Mục đích và vai trò của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
2.2.1.1 Mục đích
2.2.1.2 Vai trò
2.1.3 Nguyên tắc và hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
2.1.3.1 Các nguyên tắc của hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
2.1.3.2 Các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
2.1.4 Sự khác biệt giữa tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước với tín dụng của Ngân hàng thương mại
2.1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động đấu tư phát triển
2.1.5.1 Doanh số cho vay
2.1.5.2 Doanh số thu nợ
2.1.5.3 Dư nợ tín dụng
2.1.5.4 Tốc độ tăng dư nợ
2.1.5.5 Tổng dư nợ trên vốn huy động
2.1.5.6 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.1.5.7 Hệ số thu nợ
2.1.5.8 Vòng quay vốn tín dụng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG
3.1 Sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long
3.2 Giới thiệu về Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
3.2.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh
3.2.2 Vai trò và chức năng của chi nhánh
3.2.2.1 Nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi
3.2.2.2 Vai trò và chức năng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi
3.2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh
3.3 Tổng quát tình hình hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long qua 3 năm 2006 - 2008
3.3.1 Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh
3.3.1.1 Những thuận lợi
3.3.1.2 Những hạn chế
3.3.2 Kết quả đạt được
3.3.2.1 Công tác huy động vốn tại chi nhánh
3.3.2.2 Công tác cho vay, thu nợ, nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tại chi nhánh
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
4.1 Phân tích tình hình huy động vốn
4.2 Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư
4.2.1 Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư theo lĩnh vực
4.2.1.1 Doanh số cho vay
4.2.1.2 Tình hình thu nợ
4.2.1.3 Tình hình dư nợ tín dụng
4.2.1.4 Tình hình nợ quá hạn
4.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư theo thành phần kinh tế
4.2.2.1 Doanh số cho vay
4.2.2.2 Tình hình thu nợ
4.2.2.3 Dư nợ tín dụng
4.2.2.4 Tình hình nợ quá hạn
4.3 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2008
4.4.1 Chỉ tiêu tốc độ tăng dư nợ
4.4.2 Chỉ tiêu tổng dư nợ/Vốn huy động
4.4.3 Chỉ tiêu hệ số thu nợ
4.4.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
4.4.5 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG
5.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn
5.2 Đẩy mạnh công tác Marketing để thu hút khách hàng
5.3 Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án
5.4 Một số giải pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn
5.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng Ngân hàng
5.6 Một số giải pháp khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Kiến nghị với Chính phủ
6.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
6.2.3 Kiến nghị với các doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris