Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng tại NHNo &PTNT huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng tại NHNo &PTNT huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.1. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢT KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những vấn đề chung về tín dụng
2.1.2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHẤT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3. CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN
3.4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHNo & PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
4.1. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.1.1. Vốn tự huy động (vốn huy động tại chỗ)
4.1.2.Vốn điều chuyển
4.2. TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
4.2.1. Doanh số cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Dư nợ
4.2.4. Nợ xấu
4.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
4.3.1. Dư nợ ngắn hạn ( trung -dài hạn)/ Tổng dư nợ
4.3.2. Dư nợ / Vốn huy động
4.3.3. Hệ số thu nợ (Tỉ lệ thu nợ)
4.3.4. Vòng quay vốn tín dụng
4.3.5. Tỉ lệ nợ xấu ( Nợ xấu/ Tổng dư nợ)
4.3.6. Thu nhập lãi/ Tổng thu nhập
4.3.7. Chi phí lãi/ Tổng chi phí
4.3.8. Thu nhập lãi/ chi phí lãi
4.3.9. Hệ số thu nhập lãi ròng (hay hệ số chênh lệch lãi)
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO NHNo & PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
5.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
5.1.1. Nguyên nhân khách quan
5.1.2. Nguyên nhân chủ quan
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT HUYỆN TRÀ ÔN
5.2.1. Giải pháp mở rộng huy động vốn để phục vụ cho tín dụng
5.2.2. Giải pháp mở rộng tín dụng
5.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng
Chương 6: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.3. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam và NHNo & PTNT chi nhánh Vĩnh Long
6.2.4. Đối với NHNo & PTNT chi nhánh Trà Ôn
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris