Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ
Danh mục biểu bảng
Danh mục hình
Danh mục các từ viết tắt
Tóm tắt
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Giới hạn không gian
1.3.2 Giới hạn thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
#VALUE!
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tìm hiểu về tín dụng ngân hàng
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Đặc điểm và phân loại tín dụng ngân hàng
2.1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng
2.1.1.4 Vai trò của tín dụng
2.1.1.5 Các yếu tố cần xem xét khi phân tích tín dụng
2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.1.2.1 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2.1.2.2 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động
2.1.2.3 Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ
2.1.2.4 Hệ số thu nợ
2.1.3 Giới thiệu về sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ
2.1.3.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng
2.1.3.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng
2.1.3.3 Phân loại cho vay tiêu dùng
2.1.3.4 Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ACB hiện nay
2.1.4 Thách thức trong cho vay tiêu dùng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP Á CHÂU
3.1.1 Giới thiệu về hệ thống ngân hàng TMCP Á Châu
3.1.2 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Á Châu Cần Thơ
3.1.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ
3.1.3.1 Lập hồ sơ cho vay và phỏng vấn khách hàng
3.1.3.2 Thẩm định cho vay
3.1.3.3 Phê duyệt tín dụng
3.1.3.4 Thương lượng các điều kiện vay
3.1.3.5 Giải ngân và thu hồi nợ
3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN H ÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM (2006-2008)
3.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ qua ba năm
3.2.2 Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của ACB qua ba năm
3.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM
3.3.1 Thị trường tiêu dùng hiện nay
3.3.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo
3.3.2.1 Tình hình cho vay
3.3.2.2 Tình hình thu nợ
3.3.2.3 Dư nợ
3.3.2.4 Nợ quá hạn
3.3.3 Phân tích tình hình cho vay ti êu dùng theo mục đích sử dụng
3.3.3.1 Tình hình cho vay
3.3.3.2 Tình hình thu nợ
3.3.3.3 Dư nợ
3.3.3.4 Nợ quá hạn
3.3.4 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ti êu dùng tại chi nhánh
3.3.5 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng doanh số cho vay
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
4.1 NHÓM CÁC NHÂN TỐ KHÁCH QUAN
4.2 NHÓM CÁC NHÂN TỐ CHỦ QUAN
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẺ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG
5.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP
5.1.1 Tầm nhìn đến năm 2015
5.1.2 Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
5.1.2.1 Thuận lợi
5.1.2.2 Khó khăn
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ACB
5.2.1 Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong cho vay ti êu dùng
5.2.1.1 Nâng cao vai trò của hệ thống tính điểm tín dụng ti êu dùng
5.2.1.2 Tăng cường chế độ bảo hiểm tiêu dùng tín chấp
5.2.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ti êu dùng tại ngân hàng ACB chi nhánh Cần Thơ
5.2.2.1 Xây dựng thương hiệu ACB vững mạnh và giữ vững niềm tin của khách hàng
5.2.2.2 Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị nhằm phát triển sản phẩm tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ
5.2.2.3 Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng tại chi nhánh Cần Thơ
5.2.2.4 Một số biện pháp khác
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
6.2.2 Đối với chính quyền thành phố Cần Thơ
6.2.2 Đối với ACB chi nhánh Cần Thơ
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris