Luận văn Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Bến Tre
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tìm hiểu về tín dụng ngân hàng
2.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH BẾN TRE
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng của các phòng ban
3.3. Sơ lược về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
3.3.1. Huy động vốn
3.3.2. Cho vay và bảo lãnh
3.3.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
3.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Bến Tre (2006-2008)
3.5. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. Kế hoạch phát triển năm 2009
3.6.1. Định hướng chung
3.6.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2009
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH BẾN TRE (2006-2008)
4.1. Khái quát về tình hình cho vay tại MHB Bến Tre
4.1.1. Tình hình nguồn vốn
4.1.2. Tình hình cho vay
4.2. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn của MHB Bến Tre (2006-2008)
4.2.1. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn theo địa bàn
4.2.2. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn theo ngành nghề
4.2.3. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng
4.3.1. Hệ số thu nợ.
4.3.2. Tổng dư nợ / Tổng vốn huy động
4.3.3. Tổng dư nợ / Tổng nguồn vốn
4.3.4. Dự phòng rủi ro / Tổng dư nợ
4.3.5. Nợ xấu / Tổng dư nợ
4.3.6. Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH BẾN TRE
5.1. Những mặt đạt được và tồn tại của ngân hàng trong hoạt động cho vay ngắn hạn
5.1.1. Những mặt đạt được
5.1.2. Những mặt tồn tại
5.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của MHB Bến Tre
5.2.1. Tăng cường công tác huy động vốn
5.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
5.2.3. Mở rộng hình thức cho vay
5.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác thu nợ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với MHB Bến Tre
6.2.2. Đối với các ngành có liên quan
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris