Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Cần Thơ
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Các mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
1.4.2. Phương pháp phân tích số liệu
1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5.1. Không gian
1.5.2. Thời gian
1.5.3. Đối tượng nghiên cứu
1.6. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER
2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIAO NHẬN
2.1.1. Khái niệm giao nhận
2.1.2. Phạm vi của dịch vụ giao nhận hàng hóa
2.1.3. Quyền hạn và nghĩa vụ các bên
2.2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIAO NHẬN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ.
2.3. DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER
2.3.1. Một số loại container sử dụng thông dụng trong vận tải đường biển
2.3.2. Quy trình giao nhận hàng hóa đường biển bằng Container
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CẢNG CẦN THƠ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
3.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ HÌNH THÀNH CẢNG CẦN THƠ
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.2.1. Sơ đồ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban
3.3. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
3.4. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA CẢNG CẦN THƠ
3.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CẢNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
3.5.1. Đặc điểm tình hình chung
3.5.2. Kết quả sản xuất kinh doanh qua ba năm 2006 - 2008
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG CẦN THƠ 2006 - 2008
4.1. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER TẠI CẢNG CẦN THƠ
4.1.1. Đối với hàng hóa xuất khẩu bằng container
4.1.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu bằng container
4.2. CÔNG TÁC ĐÓNG VÀ RÚT RUỘT CONTAINER TẠI CẢNG CẦN THƠ
4.2.1. Đối với việc đóng hàng vào container
4.2.2. Đối với việc rút hàng khỏi container
4.3. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG CẦN THƠ
4.3.1. Cảng là cơ sở hạ tầng quan trọng để phát triển dịch vụ giao nhận.
4.3.2. Trang thiết bị và phương tiện xếp dỡ
4.4. PHƯƠNG THỨC TÍNH GIÁ CƯỚC VÀ PHÍ DỊCH VỤ
4.5. PHÂN TÍCH NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG QUY TRÌNH GIAO NHẬN TẠI CẢNG CẦN THƠ
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER TẠI CẢNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN ( 2006 - 2008 )
5.1. TÌNH HÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA TẠI CẢNG CẦN THƠ
5.1.1. Thị trường hoạt động giao nhận hàng hóa bằng container
5.1.2. Sản lượng container giao nhận tại Cảng Cần Thơ
5.1.3. Hàng hóa nội địa thực hiện giao nhận tại cảng
5.1.4. Hàng hóa xuất ngoại và nhập ngoại thực hiện tại cảng
5.1.5. Số lượt tàu vào cảng
5.1.6. Khai thác kho bãi
5.1.7. Doanh thu từ hoạt động giao nhận
5.1.8. Chí phí thực hiện dịch vụ giao nhận
5.1.9. Lợi nhuận
5.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CẢNG CẦN THƠ
5.2.1. Hoạt động tổ chức thực hiện công việc
5.2.2. Hoạt động tài chính
5.2.3. Hoạt động đầu tư và phát triển
5.2.4. Hoạt động marketing
5.2.5. Hoạt động cung ứng dịch vụ hàng hải
5.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CHUNG
5.3.1. Điểm mạnh
5.3.2. Điểm yếu
CHƯƠNG 6: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER TẠI CẢNG CẦN THƠ
6.1. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU GIẢI PHÁP
6.1.1. Tình hình chung về vận tải đường biển ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
6.1.2. Cơ hội
6.1.3. Thách thức
6.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER TẠI CẢNG CẦN THƠ
6.2.1. Hiện đại hoá công nghệ thông tin
6.2.2. Phát huy nguồn lực con người.
6.2.3. Cải thiện phương thức giao nhận
6.2.4. Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới.
6.2.5. Tăng cường công tác tiếp thị, khuyến mãi đối với khách hàng.
CHƯƠNG 7. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. KẾT LUẬN
7.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris