Luận văn Phân tích hoạt động kinh của ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ninh Kiều

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích hoạt động kinh của ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Ninh Kiều
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Sự cần thiết của đề tài.
1. 2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.3. Phương pháp nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi về thời gian.
1.3.2. Phạm vi về không gian
1.3.3. Phạm vi về nội dung
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Phương pháp luận
1.1.1. Khái niệm,đối tương, mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụvà vai trò của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.1.1.1. Các khái niêm về phân tích phân tích hoạt động kinh doanh.
1.1.1.2. Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh
1.1.1.3. Ý nghĩa.
1.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh
1.1.1.5. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh.
1.1.2. Một số thông tin cần thiết
1.1.3. Một số chỉ tiêu để phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng
a. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
b. Các chỉ số sinh lời.
c. Các tỷ số đo lường rủi ro.
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều.
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.
1.1.5. Các khái niệm về thu nhập, chi phí, lợi nhuận.
1.1.5.1.Thu nhập
1.1.5.2. Chi phí
1.1.5.3.Lợi nhuận.
1.1.5.4. Khái niệm báo cáo tài chính
1.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 2:KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN Ở NHNo & PTNT CHI NHÁNH NINH KIỀU.
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo& PTNT Chi nhánh Ninh Kiều
2.2. Cơ cấu tổ chức
2.2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.2.2.Chức năng các bộ phận
a. Phòng Hành chính nhân sự
b. Phòng kế hoạch kinh doanh.
c. Phòng kế toán - ngân quỹ.
d. Phòng dịch vụ marketing
e. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ.
f. Phòng giao dịch An Bình
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo & PTNT Ninh Kiều
2.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 03 năm (2006-2008).
2.3.2. Thuận lợi và khó khăn.
2.3.2.1. Những thuận lợi
2.3.2.2. Những khó khăn.
2.3.3. Định hướng phát triển
2.3.3.1.Tăng trưởng nguồn vốn năm 2009
2.3.3.2.Tăng trưởng dư nợ
2.3.3.3. Về trích lập và thu hồi nợ xấu cho năm 2009.
2.3.3.4.Về ngoại tệ
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH NINH KIỀU.
3.1. Phân tích tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT Chi nhánh Ninh Kiều
3.1.1. Phân tích tình cơ cấu nguồn vốn của NHNo & PTNT Chi nhánh Ninh Kiều
3.1.2.Tình hình huy động vốn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Ninh Kiều.
3.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Chi nhánh NHNo & PTNT Ninh Kiều
3.2.1. Phân tích tình hình tài sản có của ngân hàng
3.2.2. Phân tích tình hình cho vay tại Chi nhánh NHNo & PTNT Ninh Kiều.
3.2.3. Phân tích tình hình tín dụng qua các chỉ tiêu tài chính
3.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
3.3.1. Các khoản mục thu nhập tại chi nhánh
3.3.2. Các khoản mục chi phí.
3.3.3. Phân tích lợi nhuận của NHNo & PTNT Chi nhánh Ninh Kiều.
3.3.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh thông qua các chỉ số tài chính.
3.3.5. Phân tích tình hình rủi ro tại Chi nhánh NHNo & PTNT Ninh Kiều
3.4. Phân tích chiến lược kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh Ninh Kiều.
3.4.1. Chiến lược sản phẩm.
3.4.1.1. Dịch vụ tín dụng
3.4.1.2. Dịch vụ tiền gửi
3.4.1.3. Các loại dịch vụ khác
3.4.2. Chiến lược giá cả.
3.4.3. Chiến lược phân phối
3.4.4. Chiến lược chiêu thị
3.4.5. Chiến lược về nhân sự.
3.5. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của NHNo & PTNT chi nhánhNinh Kiều.
3.5.1. Điểm mạnh
3.5.2. Điểm yếu
3.5.3. Cơ hội.
3.5.4. Thách Thức
CHƯƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH NINH KIỀU
4..1.Giải pháp về nguồn vốn.
4.1.1 Giải pháp về nguồn vốn huy động
4.1.2. Nguồn vốn điều chuyển
4.2. Giải pháp về sử dụng vốn
4.2.1. Giải pháp tình hình cho vay
4.2.2. Giải pháp tình hình thu nợ.
4.2.3. Giải pháp hạn chế nợ quá hạn
4.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
4.3.1. Giải pháp tăng thu nhập cho chi nhánh.
4.3.2. Giải pháp giảm chi phí
4.4. Các giải pháp để hạn chế rủi ro cho chi nhánh.
4.4.1. Vấn đề rủi ro thanh khoản.
4.4.2. Vấn đề về rủi ro lãi suất
4.4.3. Vấn đề về rủi ro tín dụng.
CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận.
5.2. Kiến Nghị
5.2.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Chi nhánh Ninh Kiều
5.2.2. Đối với cơ quan nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris